Tarih : 10.03.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Serbest bölgede verilen hizmetlerde KDV uygulaması hk.

Tarih

10/03/2015

Sayı

84412373-130[17/4-1-2014/919]-12

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

84412373-130[17/4-1-2014/919]-12

10/03/2015

Konu

:

Serbest bölgede verilen hizmetlerde KDV uygulaması

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin ......... Serbest Bölgesinde faaliyete geçme aşamasında bulunan bir firmanın serbest bölge içindeki hazır beton santralinin kurulması ve santral için gereken hazır betonun imal edilmesi işini üstlendiği, söz konusu iş için ilk madde ve malzemelerin serbest bölgedeki işveren tarafından tedarik edileceği; sadece makine, yedek parça ve akaryakıt girdilerinin ise firmanızca üstlenileceği belirtilerek, söz konusu hizmetlerin Türkiye'de yapılıp, tekrar serbest bölgeye gönderilmesine imkan bulunmadığından, serbest bölgede verilecek bu hizmetlerin fason hizmet kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

         -11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ile serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

            -12/3 üncü maddesinde; fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için; fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olması ve fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılması gerektiği,

               -17/4-ı maddesinde; serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

             -32 nci maddesinde ise;  Kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri (5766 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen ibare Yürürlük;06.06.2008) ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde ise indirilemeyen katma değer vergisinin, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunacağı,

              hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerde istisna uygulaması ile ilgili olarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-4.1.) bölümünde; 3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin KDV'den istisna olduğu, aynı Kanunun (12/3) üncü maddesi uyarınca, fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılabilmesi için;

            - Fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olması,

            - Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılması,

            şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiştir.

            Ayrıca, söz konusu şartlara ilaveten, ana madde ve malzemelerin serbest bölgeden gönderilmesi ve fason hizmete konu malın yeniden serbest bölgeye gönderilmiş olmasının gerektiği, bu istisna uygulamasında fason hizmetin, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesini ifade edeceği ve buna göre, serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin, yurtiçinde bulunan işletmelerde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetlerin istisna kapsamında değerlendirileceği, açıklamalarına yer verilmiştir.

            Ayrıca 60 no.lu KDV Sirkülerinin "3.1.4." bölümünde KDV Kanununun 11/1-a maddesine istinaden serbest bölgelerdeki müşterilere yapılan fason hizmetler ile "3.6.2." bölümünde Kanunun 17/4-ı maddesiyle serbest bölgelerde ifa edilen diğer hizmetler ile ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu açıklamalara göre;

            -  Şirketiniz tarafından serbest bölge içinde  hazır beton santrali kurulması ve hazır beton imal edilmesi hizmeti, KDV Kanununun 17/4-ı maddesine istinaden  katma değer vergisinden   istisna olup, KDV Kanununun 11/a maddesi kapsamında fason hizmet olarak  değerlendirilmesi mümkün değildir.

            - Serbest bölge içinde verilen ve vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili  yüklenilen katma değer vergisinin ise  KDV Kanununun 30 uncu maddesine istinaden indirim ve iadesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif