Tarih : 02.02.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

KDV iadesinin geminin yapımının bitirilip ihraç işleminin gerçekleştiği dönemde mi yoksa hizmetin gerçekleştiği dönemde mi yapılacağı hk.

Tarih

02/02/2015

Sayı

39044742-KDV.11-169

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.11-169

02/02/2015

Konu

:

KDV iadesinin geminin yapımının bitirilip ihraç işleminin gerçekleştiği dönemde mi yoksa hizmetin gerçekleştiği dönemde mi yapılacağı.

 

         

 

            İlgi (ç) de kayıtlı özelge talep formunuzun ve ek bilgi dilekçenizin incelenmesinden; Hollanda'da mukim ... unvanlı firmanın sipariş vererek yurt dışına ihraç edilmek üzere Gölcük'te bulunan ...'nde ... ne 2 adet gemi inşa ettirdiği, inşa edilen bu gemilere ... (Hollanda) firmasıyla yapılan anlaşma gereği Şirketinizce üstlenilen iskele kurma, mekanik raspa, kumlama, temizleme ve boyama işlerinin Aralık 2009 döneminde tamamlanarak işin bedelinin ... (Hollanda'ya) fatura edildiği, Türkiye'deki tersanede yapılan bu gemiler ile ilgili olarak KDV Kanununun 13/a maddesine göre ... adına düzenlenmiş KDV istisna belgesinin bulunduğu, firmanız adına düzenlenmiş KDV istisna belgesinin ise bulunmadığı, yapmış olduğunuz bu hizmetlerden ötürü yüklendiğiniz ve indirim yoluyla gideremediğiniz KDV'lerin Aralık 2009 dönemine ait KDV Beyannamesinde iade edilecek KDV satırında bildirildiği, fakat nakden ya da mahsuben KDV iadesi talep edilmediği, bu çerçevede KDV iadesinin geminin yapımının bitirilip ihraç işleminin gerçekleştiği dönemde mi yoksa hizmetin gerçekleştiği dönemde mi yapılacağı konusunda tereddüt olduğu belirtilmekte ve ifa edilen söz konusu hizmet ile ilgili olarak hizmet ihracı şartlarının yerine getirildiği ifade edilerek konu hakkında daha önce firmanız adına tayin edilen ilgi (c) de kayıtlı özelgenin yeniden değerlendirilmesi talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 13/a maddesinde ise faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetlerin vergiden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan Mülga 48, 107 ve 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde söz konusu araçların imal ve inşası ile ilgili teslim ve hizmetlerdeki istisna uygulamasının usul ve esasları açıklanmıştır.

            Öte yandan 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliği ile yukarıda anılan tebliğler kaldırılmakla birlikte KDV-66 /2014-1 no.lu KDV Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, bu tarihten sonraki işlemlere Tebliğde belirtilen usul ve esaslar uygulanacağı, Tebliğin yürürlük tarihinden önceki işlemlere ise mülga Tebliğlerde yer alan düzenlemelerin uygulanacağı açıklanmıştır.

            Buna göre, ... nin söz konusu deniz araçlarını (gemi) sipariş vererek imal ve inşa ettirmesinde; deniz aracını sipariş üzerine imal ve inşa edenlerin bu işle ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarında KDV istisnası uygulanacak, ancak söz konusu araçların imal ve inşasında kullanılacak mal ve hizmetlerin kısmen veya ... tarafından temin edilmesi halinde bu mal ve hizmetler genel esaslara göre KDV ye tabi olacaktır.

            Bu çerçevede, ... tarafından ...ne inşa ettirilen söz konusu 2 adet gemi ile ilgili olarak adı geçen firma ile Şirketiniz arasında yapılan anlaşma gereği iskele kurma, mekanik raspa, kumlama, temizleme ve boyama işlerinin KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu hizmetlerin genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, ...' e ifa edilen iskele kurma, mekanik raspa, kumlama, temizleme ve boyama işleri fiilen faaliyette olan yabancı bayraklı gemilere değil de henüz inşaat halinde bulunan gemilere verildiğinden aynı Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında ve hizmet ihracı çerçevesinde yabancı bayraklı gemilere verilen tadil, bakım ve onarım hizmeti olarak değerlendirilmesi imkanı da bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.