Tarih : 24.12.2014
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

Liman içindeki araçların takibini sağlamak amacıyla ABD mukimi şirketten yazılım programı alımının KDV'den istisna olup olmadığı hk.

Tarih

24/12/2014

Sayı

39044742-KDV.13-2714

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.13-2714

24/12/2014

Konu

:

Liman içindeki araçların takibini sağlamak amacıyla ABD mukimi şirketten yazılım programı alımının KDV'den istisna olup olmadığı.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, faaliyet konunuz kapsamında işletmeciliğini yapacağınız "......" limanının inşasının Şirketiniz tarafınızdan gerçekleştirildiğini, söz konusu liman sahasına indirilecek günde yaklaşık 5000 adet konteynerin liman sahası içindeki yerleşim planının yapılabilmesi ve liman içinde çalışacak 123 adet iş makinesinin arıza ve bakım durumlarının takip edilebilmesi gibi bir kısım operasyonel işlemlerin yürütülmesini teminen gelişmiş bir software altyapı sistemine ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda ABD mukimi bir firmadan lisans, kurulum, destek hizmetlerini de içeren yazılımın alınması planlandığını belirtilerek, söz konusu yazılım alımının katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/e maddesi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiş, istisna uygulanmasının usul ve esasları ise KDV Genel Uygulama Tebliğinde belirlenmiştir.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-6.) bölümünde; istisnanın uygulanabilmesi için satın alınan mal ve hizmetlerin, liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerinde kullanılması gerektiği belirtilmiş, mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlar ile binek otomobili, insan taşımaya mahsus otobüs, minibüs ve benzeri araç alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği, istisna kapsamında değerlendirilmeyecek olan bu alımların yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile ana hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde istisna uygulanmayacağı ancak, yukarıda sayılan faaliyetlerin icrası ile ilgili ekipman, makine, teçhizat, sarf malzemesi, yedek parça, iş makinesi, enerji gibi mal alımları ile inşaat taahhüt işlerinin istisna kapsamında değerlendirileceği açıklanmıştır.

            Buna göre, inşası tarafınızdan gerçekleştirilecek limanda bazı operasyonel işlemlerin yürütülmesi amacıyla,  yurt dışından lisans, kurulum ve destek hizmetlerini de içeren yazılım alınması işleminde, söz konusu yazılımın liman inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetlerine ilişkin olmaması, yazılımın liman faaliyete girdikten sonra liman sahasına indirilecek konteynerlerin yerleşim planının ve iş makinalarının arıza ve bakım durumlarının takibinin yapılması gibi operasyonel işlemlerde kullanılacak olması  nedeniyle KDV Kanununun 13/e maddesine göre istisna uygulanması mümkün değildir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.