Tarih : 02.06.2014
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

İnternet sitesi tasarım ve güncelleme işlemlerinde tevkifat uygulaması hk.

Tarih

02/06/2014

Sayı

39044742-KDV.9-1539

Kapsam

 

 

 

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.9-1539

02/06/2014

Konu

:

İnternet sitesi tasarım ve güncelleme işlemlerinde tevkifat uygulaması

 

         

 

             İlgi  : .../.../.... tarihli özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın internet sitesi tasarımı  yaptığı tasarım yaptığı  sitelerde yer alan metin ve görsellerin güncellenmesi işinin de yapıldığı belirtilerek, yapmış olduğunuz bu işlemlerle ilgili KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            KDV Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2.) bölümünde, kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın) sorumlu tutulmuş, kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ise Tebliğin (3.2.) bölümünde sayılmıştır.

            Söz konusu Tebliğin (3.2.3.) bölümünde, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı ifade edilmiştir.

           Anılan Tebliğin  (3.2.3.2.) bölümünde yer alan "Örnek 2" de, Tebliğin (3.1.2/b) ayırımında sayılanlara, otomasyon sisteminin ve bilgisayarların kullanımında gerekli olan işletim sistemi yazılımlarına ilişkin olarak verilen değişiklik, sorun giderme, yenileme, bakım, güncelleme ve benzeri hizmetlere ilişkin bedel üzerinden hesaplanan KDV'nin (5/10)'u oranında  tevkifata tabi tutulacağı ifade edilmiştir.                

            Öte yandan, 63 No.lu KDV Sirkülerinin "(2.2.2.3.) Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri"  başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Söz konusu Sirkülerin "3.2.13." başlıklı bölümünde ise KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilen ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı belirtilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde firmanızın vermiş olduğu internet sitesi tasarım  ve  güncelleme hizmetlerinin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.2.3) bölümünde yer alan açıklamalar doğrultusunda tevkifat kapsamına girmeyecek olup,  bahse konu hizmetlerin 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruşlara ifa edilmesi durumunda alıcılar tarafından hizmet bedelleri üzerinden  5/10 oranında tevkifat uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif