Tarih : 26.02.2014
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

(I) sayılı listedeki ürünler ve taze sebze meyve teslimlerinde uygulanacak KDV oranı hk.

Tarih

26/02/2014

Sayı

39044742-KDV.28-337

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-337

26/02/2014

Konu

:

(I) sayılı listedeki ürünler ve taze sebze meyve teslimlerinde uygulanacak KDV oranı.

 

         

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin perakende gıda sektöründe faaliyet gösteren mağazalarında meyve, sebze, bakliyat, zeytin, zeytinyağı, baharat, kuruyemiş ve benzeri ürünlerin satıldığı belirtilerek, söz konusu ürünlerin vergi mükellefi olan müşterilerinize satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnamenin 1 inci maddesinin 3 numaralı bendinde,  Kararname eki (I) sayılı listenin 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde %8 oranında KDV uygulanacağı; 4 numaralı bendinde ise perakende safhadaki teslimden maksadın teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu, ürünleri aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı belirtilmiştir.

            Aynı Kararname eki (I) sayılı listenin 6 ncı sırası uyarınca ilgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri için %1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

            Konu ile ilgili olarak yayımlanan 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde, toptancı hallerinde faaliyet gösteren bazı mükelleflerin, kendi işletmelerine ait mallar ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları malları toptancı halleri dışındaki ünitelerinde satışa sunabildikleri ifade edilerek, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerin, toptancı hallerinden temin ettikleri taze sebze ve meyveleri hal dışındaki ünitelerinde satmaları halinde de 2007/13033 sayılı Kararname hükümlerine göre işlem yapılacağı ve bu ünitelerden gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan teslimlerde %1, diğer teslimlerde ise %8 KDV oranının uygulanacağı açıklanmıştır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

            - Şirketiniz tarafından söz konusu Kararnameye ekli (I) sayılı listenin 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında sayılan malların, aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlara teslimi %1, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar ile diğer kişi ve kurumlara teslimi ise %8 oranında KDV ye tabidir.

            - Şirketinizin merkezinin veya şubesinin toptancı hallerinde bulunması halinde kendi işletmelerine ait mallar ile toptancı hallerindeki diğer işletmelerden satın aldıkları mallarıTürkiye genelindeki mağazalarınızda gerçek usulde KDV mükellefi olanlara yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri için %1 oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Ancak şirketinizin merkezinin veya şubesinin toptancı hallerinde bulunmaması halinde, Türkiye genelindeki mağazalarınızda yapılacak taze sebze ve meyve teslimleri alıcının KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın %8 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.

            Öte yandan, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (E) bölümündeki açıklamalara göre perakende tesliminde farklı KDV oranı uygulanan malları işletmesinde kullanacağını beyan ederek %1 oranından satın alanların bu malları şahsi tüketim amacıyla kullandıklarının tespit edilmesi halinde eksik alınan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmak suretiyle alıcılardan tahsil edilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif