Tarih : 27.05.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

 

Başlık

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesinde ATİK nedeniyle yüklenilen KDV den gelecek dönemlerde de iade hesabına pay verilip verilemeyeceği

Tarih

27/05/2015

Sayı

76-130[29-2014/4]-14

Kapsam

 

 T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

65771276-130[29-2014/4]-14

27/05/2015

 

Konu

:

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadesinde ATİK nedeniyle yüklenilen KDV den gelecek dönemlerde de iade hesabına pay verilip verilemeyeceği

   

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 29/2 nci maddesi kapsamında indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iadelerinde, öncelikle işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergilerden daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verdiğiniz, bu şekilde hesaplanan tutarın azami iade edilebilir vergi tutarının altında kalması halinde amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verdiğiniz belirtilerek KDV Genel Uygulama Tebliğine göre ATİK ler dolayısıyla yüklenilen vergiden kalan kısmın gelecek dönemlerde iade hesabına dahil edilip edilemeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 29/2 maddesinde, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iade edileceği hüküm altına alınmıştır.

 26/04/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

- "III/B-3.1.3.-İade Hesabına Dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV" başlıklı bölümünde ; indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade tutarının hesaplanmasında, önce işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalar nedeniyle yüklenilen vergiler dikkate alınıp, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verileceği, bu şekilde hesaplanan tutarın, azami iade edilebilir vergi tutarının altında kalması halinde, en fazla aradaki farka isabet eden tutar kadar amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) dolayısıyla yüklenilen vergilerden iade hesabına pay verilebileceği; indirimli orana tabi olmayan teslim ve hizmetler ile indirimli orana tabi işlemlerle ilgisi bulunmayan giderler dolayısıyla yüklenilen vergilerin iade hesabına dâhil edilmeyeceği,

- "IV/A-1.3.- Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması" başlıklı bölümünde, amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden, söz konusu iktisadi kıymetlerin indirimli orana tabi işlemlerde kullanılması kaydıyla, iade hesabına pay verilmesinin mümkün olduğu, söz konusu iktisadi kıymetlerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde ise imal ve inşa sırasında yüklenilen vergilerden, bu kıymetlerin aktife alındığı ve indirimli orana tabi işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilebileceği,

belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade tutarının hesaplanmasında ATİK ler nedeniyle yüklenilen ancak üst sınır nedeniyle ilgili döneminde iade edilemeyen yüklenilen KDV den, söz konusu iktisadi kıymetlerin sonraki dönemlerde de indirimli orana tabi işlemlerde kullanılması kaydıyla iade hesabına pay verilmesi, söz konusu iktisadi kıymetlerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde ise imal ve inşa sırasında yüklenilen vergilerden, bu kıymetlerin aktife alındığı ve indirimli orana tabi işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.