Tarih : 11.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

Başlık

KDV Oranı

Tarih

11/06/2015

Sayı

16700543-130-31

Kapsam

 

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

16700543-130-31

11/06/2015

Konu

:

KDV Oranı

 

         

 İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, alım satımını yapmış olduğunuz yazınız ekindeki listede bulunan ürünlere uygulanması gereken KDV oranları hakkında Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            KDV oranları ise Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan mal ve hizmetler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            1- KDV oranları ile ilgili 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin;

            - 3 üncü  sırasında "Buğday, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, pirinç, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil) ... 2 No.lu faslında yer alan mallar ... (02.07 pozisyonu ve 0209.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan mallar hariç)" ibaresi,

            - 4 üncü sırasında "Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (Kepekli olanlar
dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka" ibaresi yer almaktadır.

            2- 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin "A) Gıda Maddeleri" bölümünün 9 uncu sırasında "11 No.lu Faslında yer alan mallar" sayılmıştır. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 11 inci Faslı "Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inulin; buğday gluteni"ni kapsamaktadır.

            3- 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 23 üncü sırasında "Küspe "(18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları hariç)", tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)" ibaresi yer almaktadır.

            Ayrıca bahse konu Kararnamenin 1 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasında, (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde bu maddenin (1/a) bendinde öngörülen vergi oranı, 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise (1/c) bendinde öngörülen vergi oranının uygulanacağı belirtilmektedir.

            Diğer taraftan, TGTC'nin 12 nci Faslı "Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yemi", 23 üncü Faslı "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler"i kapsamaktadır.

            Buna göre, firmanız tarafından KDV oranları sorulan GTİP No'larında yer alan mallara uygulanacak vergi oranları ile bu malların 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) ve (II) sayılı listelerdeki bulunduğu sıralar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

GTİP No'su

TGTC'deki Tanımı

GTİP No'su

TGTC'deki Tanımı

Yer Aldığı Liste ve Sayısı

Kdv Oranı

0713.10.10.00.11

Yem bezelyesi

 

 

II sayılı listenin (A) 5. sırası

8%

0713.40.00.00.12

Yeşil mercimek

 

 

I sayılı listenin 3. sırası

Toptan %1 Perakende %8

0713.90.00.00.15 Barbunya

 Barbunya

 

 

I sayılı listenin 3. sırası

Toptan %1 Perakende %8

1101.00.11.00.00

Makarnalık buğday (Durum buğdayı) unu

1101.00.15.00.00

Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu

I sayılı listenin 4. sırası

1%

1103.11.90.00.00

Adi ve kaplıca (kızıl) buğdaydan

1103.11.10.00.00

Makarnalık buğdaydan (Durum buğday)

II sayılı listenin (A) 9.sırası

8%

1106.10.00.00.00

07.13 Pozisyonuna giren kuru baklagillere ait olanlar

 

 

II sayılı listenin (A) 9.sırası

8%

1201.90.00.00.00

Diğerleri

 

 

I sayılı listenin 3. sırası

Toptan %1 Perakende%8

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş)(kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

 

 

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2302.10.10.00.11

Kepekler

2302.10.90.00.11

Kepekler

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2302.30.10.00.11

Kepekler

2302.30.90.00.11

Kepekler

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2302.30.10.00.19

Diğerleri

2302.30.90.00.19

Diğerleri

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2302.30.90.00.19

Diğerleri

2302.30.10.00.19

Diğerleri

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2302.40.02.00.11

Kepekler

2302.40.08.00.11

Kepekler

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2302.40.02.00.19

Diğerleri

2302.40.08.00.19

Diğerleri

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2302.50.00.00.11

Kepekler

 

 

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2302.50.00.00.19

Diğerleri

 

 

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2303.10.11.00.11

Mısır gluteni

2303.10.19.00.11

Mısır gluteni

I ve II sayılı listelerde yer almıyor

18%

2303.30.00.00.00

Biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları

 

 

I ve II sayılı listelerde yer almıyor

18%

2306.20.00.00.00

Keten tohumundan

 

 

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2306.30.00.00.00

Ayçiçeği tohumundan

 

 

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

2308.00.90.00.00

Diğerleri

 

 

II sayılı listenin (B) 23. sırası

8%

 

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.