Tarih : 11.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

Başlık

Hasta yatak başı ünitesi, medikal gaz prizleri, pentent gibi hastane demirbaşlarının tesilimnde uygulanacak KDV oranı.

Tarih

11/06/2015

Sayı

37009108-130[28.md/2015-197]-68

Kapsam

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-130[28.md/2015-197]-68

11/06/2015

Konu

:

Hasta yatak başı ünitesi, medikal gaz prizleri, pentent gibi hastane demirbaşlarının tesilimnde uygulanacak KDV oranı.

   
         

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz tarafından teslimi yapılan "medikal gaz prizleri ihtiva eden hasta yatak başı ünitesi", "medikal gaz prizleri (oksijen, vakum, hava)" ve ameliyathanelerde kullanılan "pendant"a uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenmektedir. 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (II) sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 22 inci sırasında, 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı Kararname ile yapılan düzenlemede TGTC'deki GTİP No.ları ve tanımları itibariyle belirlenen eşyalar yer almaktadır.

            TGTC'nin;

            - 76.16 tarife pozisyonunda "Aluminyumdan diğer eşya" tanımlanmıştır. Hasta yatak başı ünitesi isimli eşyanın bu tarife pozisyonuna ait "7616.99.90.90.19 Diğerleri" GTİP No'sunda,

            - 85.36 tarife pozisyonunda "Ampul duyları, fişler ve soketler (prizler)" yer almaktadır. Medikal gaz prizlerinin bu tarife pozisyonuna ait "8536.69.90.00.18 Diğerleri" GTİP No'sunda,

            - 94.02 tarife pozisyonunda "Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (...), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bu eşyaların aksam ve parçaları" sayılmıştır. Pendantisimli eşyanın bu tarife pozisyonuna ait "9402.90 Diğerleri" tarife alt açılımında

            yer almaktadır.

            Söz konusu Kararname eki II sayılı listenin "B) Diğer Mal ve Hizmetler" bölümünün 22 inci sırasında, TGTC'nin "9402.90 Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç)" tarife alt pozisyonu kapsamındaki eşyalar yer almakta olup, "7616.99.90.90.19 Diğerleri" ve "8536.69.90.00.18 Diğerleri" GTİP No'ları ise bu sıra kapsamında yer almamaktadır.

            Buna göre, "9402.90 Diğerleri" tarife alt açılımında yer aldığı belirtilen "pendant" ticari isimli eşya (Aksam ve parçaları hariç olmak üzere), KDV oranları ile ilgili II sayılı listenin "B" bölümünün 22 nci sırasında yer aldığından, ithal veya teslimi %8, TGTC'nin "7616.99.90.90.19" ve "8536.69.90.00.18" GTİP No'larında yer aldığı belirtilen "hasta yatak başı ünitesi" ve "medikal gaz prizleri" ise KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listeler kapsamında olmadığından, teslimleri genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.