Tarih : 08.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015

Başlık

Trafo Devrinde KDV

Tarih

08/06/2015

Sayı

96620903-130[1/1-2015/1]-58

Kapsam

 

 T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 

Sayı

:

96620903-130[1/1-2015/1]-58

08/06/2015

Konu

:

Trafo Devrinde KDV

   
         

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sitenize ait elektrik trafosunun ..... Elektrik Dağıtım A.Ş. ye iz bedelle devir işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı konusunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 1 inci maddesi 1 inci fıkrasında Türkiye'de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 3 üncü fıkrasında ise, ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunun hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, mülkiyeti sitenize ait olan trafonun..... Elektrik Dağıtım A.Ş.' ye iz bedelle devri ticari nitelik taşımadığından, KDV Kanununun 1 inci maddesine göre KDV ye tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.