Tarih : 08.06.2015
Yayın Dönemi : Haziran 2015
 

 

Başlık

Bern Büyükelçiliğinde çalışma dolayısıyla alınan ücretin vergilendirilmesi.

Tarih

08/06/2015

Sayı

62030549-120[15-2014/334]-59339

Kapsam

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

62030549-120[15-2014/334]-59339

08/06/2015

Konu

:

Bern Büyükelçiliğinde çalışma dolayısıyla alınan ücretin vergilendirilmesi.

   
         

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Bern Büyükelçiliğinde çalıştığınız, Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 01/01/2013 tarihinde uygulamaya girmesi üzerine 2010 ile 2012 yılları arasında almış olduğunuz ücretler üzerinden İsviçre Konfederasyonu tarafından vergi talep edildiği belirtilerek, söz konusu ücretlerin vergilendirilmesi hususunda ve  Türkiye'deki İsviçre Büyükelçiliğinde görev yapan İsviçre vatandaşı veya çifte vatandaşın elde etmiş olduğu ücretlerin vergilendirilmesi hakkında bilgi talep edildiği anlaşılmış olup konu hakkında Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır. 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diplomat muaflığı" başlıklı 15 inci maddesinde; "Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve karşılıklı olmak şartıyla Gelir Vergisi'nden muaftırlar..."  hükmü yer almıştır.

            Aynı Kanunun "Ücret istisnası" başlıklı 16 ncı maddesinde ise "Yabancı elçilik ve konsoloslukların 15 inci maddeye girmeyen memur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartıyla Gelir Vergisi'nden istisna edilir."  hükmüne yer verilmiştir.

            Diğer taraftan, aynı Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir..." hükmü yer almış olup, aynı Kanunun 94 üncü maddesinde ise tevkifat kapsamına giren ödemeler bentler halinde sayılarak bir numaralı bendinde; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre vergi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun "Tevkifata tabi olmayan ücretler" başlıklı 95 inci maddesinde de; "Aşağıda yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz;

            ...

            2- 16 ncı maddede yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri;

            ...

             Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2 nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler."

  hükmüne yer verilmiştir.

            Konuya ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığından alınan;

            - 29.07.2009 tarihli ve 2009/339357 sayılı yazı ekinde yer alan "Yurtdışındaki Temsilciliklerimizde Çalışan Sözleşmeli Personel Ücretlerinin Gelir Vergisi Muafiyeti" ni gösteren tablonun tetkikinden, Türk vatandaşlarının, İsviçre vatandaşlarının ve üçüncü ülke vatandaşlarının İsviçre tarafından vergilendirilmediği görülmektedir.

            - 09.05.2012 tarihli ve 2012/5502248 sayılı yazıda ise "İsviçre'deki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerinde görevli yerel personelin gelir vergisi muafiyetinin tespitine ilişkin olarak Bern Büyükelçiliğimizce yapılan çalışma sonucunda, İsviçre'deki kantonal yapıdan kaynaklanan istisnalar olmakla birlikte genel uygulama çerçevesinde, istihdam edilmek üzere İsviçre' ye giden personele (E ve K sınıfı ikamet izni olanlar) ödenen ücretlerin gelir vergisinden muaf tutulduğu, söz konusu temsilciliklerde çalışmaya başlamadan önce İsviçre'de mukim personelin (B ve C sınıfı ikamet izni olanlar) ücretlerinin ise gelir vergisine tabi olduğu anlaşılmaktadır." denilmiş olup söz konusu temsilciliklerde çalışmaya başlamadan önce İsviçre'de mukim personelin ücretlerinin İsviçre'de gelir vergisine tabi olduğu anlaşılmaktadır.

            Buna göre, Bern Büyükelçiliğinde çalışmanız dolayısıyla elde etmiş olduğunuz ücretinizin İsviçre'de nasıl vergilendirileceğine ilişkin hususun yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.