Tarih : 15.06.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2015

 

Başlık

Yeniden işleme tabi tutulan mamül için yapılan harcamaların mamül maliyetine eklenip eklenmeyeceği hk.

Tarih

15/06/2015

Sayı

85550353-105[2014-4]-11

Kapsam

 

 

T.C.

RİZE VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

85550353-105[2014-4]-11

15/06/2015

 

Konu

:

Stok Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Hk.

   

 

             

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla, Kurumunuzca önceki dönemlerde üretilen ... ambarların fiziki yetersizliği nedeniyle rutubete maruz kaldığı, ... rutubet oranının indirilebilmesi için yeniden fırınlama işlemi yapılarak uygun ürün haline getirildiği ve bu işlem esnasında enerji, yakıt, işçilik ve işlenen ... için kraft torba gideri oluştuğu belirtilerek söz konusu ürünlerin yeniden işlenmesi sonucu oluşan giderlerin;

 

            - Devreden stok maliyetine ilave edilip edilmeyeceği,

 

            - Oluşan giderlerin gider veya zarar olarak dikkatte alınması durumunda ise 659-Diğer Gider ve Zararlar Hesabı, 689-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar Hesabı, 681-Önceki Dönem Gider ve Zararlar Hesaplarından hangisine kaydedileceği,

 

            - Cari yıl üretim giderlerine mi dahil edileceği

 

            hususlarında Defterdarlığımız görüşü istenilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 274 ncü maddesinde emtianın maliyet bedeli ile değerleneceği hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun 275 nci maddesinde ise;

 

            "İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:

 

            1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;

 

            2. Mamule isabet eden işçilik;

 

            3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;

 

            4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir.);

 

            5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedeli.

 

            Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıdaki unsurları ihtiva etmek şartıyla diledikleri usulde tayin edebilirler." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen hükümlere göre, işletmenizde imal edilen ancak rutubete maruz kalmaları nedeniyle sonraki dönemlerde yeniden fırınlanmaları suretiyle rutubet oranı düşürülen ... için katlanılan (ürünün ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olduğu da göz önüne alındığında ambalajlama öncesi yapılacak) giderlerin mamulün maliyet bedeline ilave edilmesi gerekmektedir.

 

            Bilgilerinize rica ederim.