Tarih : 09.06.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2015

 

Başlık

Tarımsal amaçlı deponun amortisman oranı hk.

Tarih

09/06/2015

Sayı

58889402-105[315.Mad.2015/127-1037]-51

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

58889402-105[315.Mad.2015/127-1037]-51

09/06/2015

 

Konu

:

Tarımsal Amaçlı Depoda Amortisman Oranı

 

 

             

 

Başkanlığımıza vermiş olduğunuz ilgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizce tarımsal amaçlı depolar inşa ettirilerek bu depoların üçüncü şahıslara kiralandığı belirtilmekte ve bu durum karşısında söz konusu tarımsal amaçlı depolarınız için uygulanacak amortisman oranının bildirilmesi istenilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik 315 inci maddesinde; "Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır."  hükmü yer almaktadır.

 

             Aynı maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste ile açıklanmıştır.

 

            Öte yandan, 339 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Sektörel Ayrım ile 1-6 Bölümleri Arasında Yer Alan Genel Sınıflama Arasındaki İlişki" başlıklı 2. bölümünde; "333 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1-6 bölümleri arasındaki sınıflamalar, tüm mükellefler için ortak hükümler içermekte ve bu iktisadi kıymetler genel olarak tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin aşamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluşmaktadırlar. Sektörel sınıflamalarda yer alan iktisadi kıymetler ise mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb. aşamalarda kullanılan iktisadi kıymetlerdir. Böylece, mükellefler öncelikle faaliyette bulundukları sektörü tespit ederek hangi iktisadi kıymetin hangi sınıflamaya dahil olduğunu belirleyeceklerdir. İlgili sektörde ismen belirtilmeyen ancak 1-6 bölümleri arasında yer alan iktisadi kıymetler ise 1-6 bölümünde gösterilmiş olan faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulacaklardır.

 

            ..."

 

            denilmektedir.

 

            Buna göre, 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan listenin "Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.)" başlıklı (3.16) bölümünde, faydalı ömür on beş yıl, amortisman oranı %6,66 olarak belirlenmiştir.

 

            Bu durumda, inşa ettirerek üçüncü şahıslara kiraya vermekte olduğunuz tarımsal amaçlı depolar için amortisman oranını %6,66 olarak uygulamanız gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.