Tarih : 05.06.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2015

 

Başlık

Mutfak eşyaları imalatında kullanılan iktisadi kıymetlerin amortisman oranı hk.

Tarih

05/06/2015

Sayı

47285862-105[313-2014/12-37]-16

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

47285862-105[313-2014/12-37]-16

05/06/2015

 

Konu

:

Üretimde Kullanılan Demirbaşların Amortisman Oranları

   

 

             

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olarak mutfak eşyaları imalatı ve ticareti ile iştigal ettiğinizi ve aktife kayıtlı, otomatik boyama hattı, teflon pişirme fırını, tencere yıkama hattı, çaydanlık yıkama hattı ve kalıpların amortisman oranı ve süresi ile üretim sürecinde kırılma, bozulma vb. nedenlerle ekonomik ömrünü tamamlamadan kullanılamaz hale gelen kalıpların hesaplarınızdan nasıl çıkarılacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 

            - 313 üncü maddesinde; işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği,

 

            - 315 inci maddesinde; mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri, ilan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı,

 

            - 317 nci maddesinde ise, amortismana tabi olup yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden; yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen veya cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanacağı

 

            hükümleri yer almaktadır.

 

            Buna göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve değerinin Vergi Usul Kanununda yazılı haddin üzerinde olması gerekmektedir.

 

            Öte yandan, mezkur 315 inci maddenin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki liste (Amortisman Listesi) ile açıklanmıştır.

 

            333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, Tebliğe ekli listenin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamaların yapılarak amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının tespit edildiği, listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranlarının belirlendiği, mükelleflerin uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle, sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate alacakları, bu ayrımlarda bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları, genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edecekleri açıklanmıştır.

 

            Bu itibarla,

 

            1- Otomatik boyama hattının, Amortisman Listesinin "32.2." bölümü uyarınca 10 yılda ve %10 amortisman oranına göre,

 

            2- Teflon pişirme fırınının, Amortisman Listesinin "32.2." bölümü uyarınca 10 yılda ve %10 amortisman oranına göre,

 

            3- Tencere ve çaydanlık yıkama hattının, Amortisman Listesinin "31.5." bölümü uyarınca 6 yılda ve %16,66 amortisman oranına göre,

 

            4- Kalıpların, Amortisman Listesinin "31.4.1." bölümü uyarınca 3 yılda  %33,33 amortisman oranına göre

 

            itfa edilmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan, çeşitli nedenlerle üretim esnasında kırılan veya bozulan amortismana tabi iktisadi kıymetler için Vergi Usul Kanununun 317 nci maddesine göre Maliye Bakanlığına başvurmanız gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.