Tarih : 15.05.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2015

 

Başlık

İhale yoluyla satın alınan iktisadi bütünlüğü oluşturan kıymetlerin değerlemesi ve amortismanı hk.

Tarih

15/05/2015

Sayı

95133703-105[269-315-2015/12]-99

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

95133703-105[269-315-2015/12]-99

15/05/2015

 

Konu

:

Termik santralin değerlemesi

   

 

             

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, ... Termik Santralini .../.../.20.. tarihinde yapılan ihale sonucu ... İdaresinden .../.../20.. tarihinde bir çok taşınmaz ve taşınır ile birlikte satın aldığınız belirtilerek söz konusu iktisadi kıymetleri hangi usulle ve hangi değerler üzerinden defterlerinize kaydedeceğiniz ve amortismana tabi iktisadi kıymetleri hangi oranlar üzerinden amortismana tabi tutacağınız hususlarında Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

 

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

 

            - 72 nci maddesinde takdir komisyonlarının kuruluşu,

 

            - 74 üncü maddesinde takdir komisyonlarının (yetkili makamlarca istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak ve vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri tespit etmek) görevleri,

 

            - 75 inci maddesinde, takdir komisyonlarının (görevleri dolayısıyla inceleme yetkisi ve servetleri, sınai hakları ve telif haklarını, imtiyazları, madenleri, mücevheratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede bilirkişiye müracaat edebilme) yetkileri,

 

            - 267 nci maddesinde, emsal bedelin, gerçek bedeli olmayan veya bilinemeyen veyahut doğru olarak tespit edilmeyen bir malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olduğu, üçüncü sırada yer alan takdir esasında ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca emsal bedel belli edileceği ve yapılacak takdirlerde iktisadi kıymetin maliyet bedelinin ve piyasa kıymetlerinin araştırılacağı ve kullanılmış eşya için ayrıca yıpranma derecelerinin dikkate alınacağı,

 

            - 269 uncu maddesinde iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkullerin ve gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin (gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar ile gayrimaddi haklar) maliyet bedeli ile değerleneceği

 

            hükme bağlanmıştır.

 

            Yukarıda yer verilen hükümlere göre, yapılan ihale sonucu birçok taşınır ve taşınmazla birlikte ... İdaresinden satın aldığınız ... Termik Santraline ait iktisadi kıymetlerin her birinin değerinin, söz konusu ihale bedeline ilişkin toplam tutar dikkate alınmak suretiyle, takdir komisyonlarınca belirlenmesi ve bu bedeller üzerinden aktife alınması gerekmektedir.

 

            Öte yandan, ihale yoluyla satın alınan termik santrale ait takdiri yapılacak iktisadi kıymetlerin nevi ve miktarı itibarıyla fazla olması ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle takdir komisyonu tarafından yapılacak takdir işlemleri sırasında, şirketiniz tarafından lisanslı denetçilere düzenlettirilebilecek olan "Ekspertiz Raporu"ndaki bilgilerden yararlanılması da mümkün bulunmaktadır.

 

            Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil edeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Aynı Kanunun 315 inci maddesinde ise "Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır." hükmüne yer verilmiştir. Bu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak "Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları" tespit edilmiş ve bu oranlar 339, 365, 389, 399, 406, 418 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklanmıştır.

 

            Buna göre, ... İdaresinden satın aldığınız ... Termik Santraline ait iktisadi kıymetleri 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan amortisman listesindeki faydalı ömür ve oranlara göre amortisman yoluyla itfa etmeniz gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.