Tarih : 18.06.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2015

 

Başlık

"Doğalgaz Satış Anlaşması"nın süresinin uzatılmasına ilişkin olarak düzenlenecek protokole 3996 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi va harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağına hk.

Tarih

18/06/2015

Sayı

64597866-155[(1)S.T.I/A-1-2015]-15159

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-155[(1)S.T.I/A-1-2015]-15159

18/06/2015

 

Konu

:

Süre uzatımına ilişkin düzenlenen protokolün damga vergisi ve harç istisnası

 

 

             

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden,  ... ile 25/04/1996 tarihinde imzaladığınız ve süresi 01/10/2014 tarihinde sona erecek olan "Doğalgaz Satış Anlaşması"nın süresinin aynı şartlarla 22/05/2019 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin olarak düzenlenecek protokole 3996 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi va harç istisnası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 2 nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin damga vergisine tabi olacağı; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı verginin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda ise üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise mukavelenamelerin müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında ise belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında; özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı, 125 inci maddesinde ise; bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmünün uygulanacağı hükmü yer almaktadır.

 

Öte yandan, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, bu Kanunun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi, kanalizasyon, haberleşme, kongre merkezi, kültür ve turizm yatırımları, ticari bina ve tesisler, spor tesisleri, yurtlar, tema parklar, balıkçı barınakları, silo ve depo tesisleri, jeotermal ve atık ısıya dayalı tesisler ve ısıtma sistemleri, elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticareti maden ve işletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirliliğini önleyici yatırımlar, otoyol, trafiği yoğun karayolu, demiryolu ve raylı sistemler, gar kompleksi ve istasyonları, teleferik ve telesiyej tesisleri, lojistik merkezi, yeraltı ve yerüstü otoparkı ve sivil kullanıma yönelik deniz ve hava alanları ve limanları , yük ve/veya yolcu ve yat limanları ile kompleksleri, sınır kapıları ve gümrük tesisleri, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında planlarda öngörülen yapı ve tesisleri, toptancı halleri ve benzeri yatırım ve hizmetlerin yaptırılması, işletilmesi ve devredilmesi konularında, yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketlerinin veya yabancı şirketlerin görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsadığı; 4 üncü maddesinde, bu Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde sermaye şirketleri veya yabancı şirketler eli ile gerçekleştirilmesindeki usul ve esasların; bu şirketlerde aranılacak özellikler, sözleşmelerin kapsamı, yatırım sonucu oluşacak mal ve hizmetlerin ücretinin belirlenmesine uygulanacak kriterler ve konuya ilişkin diğer ilkelere yer verilmek suretiyle Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı ve Dış Ticaret müsteşarlığınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacağı; 12 nci maddesinde, 2 nci maddede belirtilen konularda ve yap-işlet-devret modeli çerçevesinde idare ile sermaye şirketi veya yabancı şirketin yapacağı bütün iş ve işlemlerin 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre alınan damga vergisi ile 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Kanun uyarınca alınan harçlardan muaf olduğu; 13 ncü maddesinde, 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı, 28.5.1988 tarihli ve 3465 sayılı Kanunların hükümlerinin saklı olduğu; ancak, ilgili idarenin isteği halinde 3096 ve 3465 sayılı Kanunlara tabi işlerin de 5, 11, 12 ve 14 üncü madde hükümlerinden yararlanacağı hükümlerine yer verilmiştir.

 

3996 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 26/04/2011 tarih ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararın 1 inci maddesinde, bu Kararın amacının 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanunun uygulama usul ve esasların düzenlemek olduğu; 47 nci maddesinin (1) inci fıkrasında, Kanuna göre YİD modeli çerçevesinde gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili olarak, idare ile sermaye şirketi veya görevli şirket tarafından yapılan bütün iş ve işlemlerin 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan muaf olduğu; (2) nci fıkrasının (b) bendinde ise görevli şirket ile idare arasında düzenlenen uygulama sözleşmesi ile bu sözleşme hükümlerine dayanılarak kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan diğer sözleşmeler ile ilgili işlemler ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisinden ve harçtan istisna olduğu açıklanmıştır.

 

Buna göre, şirketinizin  ... Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali işinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 3996 sayılı Kanun kapsamında mütalaa edilmesi ve şirketiniz ile ... arasında düzenlenecek Doğal Gaz Satış Anlaşmasının süresinin uzatılmasına ilişkin protokolün, idare (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı) ile şirketiniz arasında düzenlenen uygulama sözleşmesi hükümlerine dayanılarak yapılmış olması halinde, söz konusu sözleşmeye damga vergisi ve harç istisnası uygulanabilecektir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.