Tarih : 15.04.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2015

 

Başlık

6361 sayılı Kanuna göre şirketin Finansal Kiralama A.Ş.’ye devredilmesi durumunda 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin I/20-g fıkrası uyarınca alınacak harcın hangi değer üzerinden hesaplanacağı hk.

Tarih

15/04/2015

Sayı

66813766-140[57-2014-21]-199

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

66813766-140[57-2014-21]-199

15/04/2015

 

Konu

:

Finansal Kiralama sözleşmesi gereğince taşınmazın kiracıya devrinde tapu harcının hangi değer üzerinden ödeneceği hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; ... Mahallesi ... ada, ... parselde kayıtlı taşınmazın, 6361 sayılı Kanuna göre şirketinizce ... Finansal Kiralama A.Ş.'ye devredileceği belirtilerek, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin I/20-g fıkrası uyarınca alınacak harcın hangi değer üzerinden hesaplanacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, "Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmüne yer verilmiş olup; tarifenin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün 20/g fıkrasında, satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.) 2014 yılı için binde 4,55 nispetinde tapu harcı alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 63 üncü maddesinde ise, "Bu Kanunda sözü edilen "kayıtlı değer" veya "emlâk vergisi değeri" deyimi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade eder.

            Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu ve kadastro harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanır.    

            Kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç, devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır.

            Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki farka isabet eden harç ikmalen veya re'sen tarh edilir. Bu suretle tarh edilecek tapu ve kadastro harcı için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan vergi ziyaı cezası % 25 nispetinde uygulanır. Takdir komisyonu kararlarına istinaden bu fıkra uyarınca tarhiyat yapılamaz..." hükmü bulunmaktadır.

            Buna göre, satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı nedeniyle tapuda yapılacak işlemlerde,  gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) tarifenin I/20-g fıkrası uyarınca tapu harcı aranılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

             

 

http://www.gib.gov.tr/clear.gif