Tarih : 18.05.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2015

 

Başlık

Mirasçının diğer mirasçıya pay temliki suretiyle tapu payını devretmek istemesi durumunda yapılacak olan bu devir işleminin 5403 sayılı Kanun kapsamında tapu harcından muaf olup olmadığı hk.

Tarih

18/05/2015

Sayı

46464534-045-1

Kapsam

 

 

T.C.

 

YOZGAT VALİLİĞİ

 

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

Sayı

:

46464534-045-1

18/05/2015

Konu

:

Görüşler

   
         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ... adına kayıtlı taşınmazların mirasçılara tapuda iştirak halinde intikalinin yapıldığı, mirasçılardan bir kısmının bu taşınmazlar üzerindeki paylarını başka bir mirasçıya pay temliki suretiyle devretmek istedikleri ifade edilerek yapılacak olan bu devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun kapsamında tapu harcından muaf olup olmadığı hususunda görüş sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

            492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, 123 üncü maddesinin ilk fıkrasında ise özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

            Öte yandan, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun geçici 5 inci maddesinde; "Bu maddenin yayımı tarihinde mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümlerine göre tamamlanır.

 

            Bu maddenin yayımı tarihinden önce tarımsal arazilerin paylaşımına ilişkin olarak açılmış ve hâlen devam etmekte olan davalarda, bu maddeyi ihdas eden Kanundan önceki kanun hükümleri uygulanır.

 

            Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde birinci fıkraya göre yapılacak devir işlemleri harçlardan müstesnadır. Bu süre Bakanlar Kurulu tarafından iki yıl uzatılabilir." hükmü yer almaktadır.

 

            Bu itibarla, 5403 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin yayımı tarihi itibarıyla henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin, maddenin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde yapılacak devir işlemlerine harç istisnası uygulanması gerekmekte olup, mirasçılara tapuda iştirak halinde intikali yapılmış olan tarımsal arazilerin söz konusu geçici madde kapsamında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal araziler olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

            Bu çerçevede, 03/04/1983 tarihinde ölen ... 'ın terekesinde bulunan tarımsal arazilerin mirasçıları adına tapuda iştirak halinde intikal etmiş olması durumunda, söz konusu arazilerin 15/05/2014 tarihinden itibaren iki yıl içerisinde mirasçıların bir kısmı tarafından diğer bir mirasçıya pay temliki suretiyle devredilmesi işlemlerinden tapu harcı aranılmaması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.