Tarih : 06.04.2015
Yayın Dönemi : Temmuz 2015

 

Başlık

Arsa vasıflı taşınmazın “Dört katlı betonarme bina” olarak tapuda yapılacak cins değişikliği işleminden ne tutarda harç aranılacağı hk.

Tarih

06/04/2015

Sayı

35672403-010[140-05-11-2014-02]-22

Kapsam

 

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

HATAY VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

35672403-010[140-05-11-2014-02]-22

06/04/2015

 

Konu

:

Cins tashih harcı hk.

   

 

             

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, 1/2 hissesi adınıza kayıtlı bulunan ... Mah. ... ada ve ... parselde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazın "Dört katlı betonarme bina" olarak tapuda yapılacak cins değişikliği işleminde uygulanması gereken harç miktarı konusunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

 

           492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu kadastro harçlarına tabi olduğu; (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında ise arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde maktu harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın tutarı 30/12/2014 tarih ve 73 seri no'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 179,10 TL olarak belirlenmiştir.

 

            Buna göre, .... Mah. ... ada, ... parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın "Dört katlı betonarme bina" olarak tapuda yapılacak cins değişikliği işleminde, ilgili belediye tarafından düzenlenen yapı kullanma izin belgesinde gösterilen bağımsız bölümlerin her biri için 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasına göre harç aranılması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.