Tarih : 15.06.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

ÇOK İVEDİ

Sayı: 41931384-130[9-2015-55]-33

15/06/2016

Konu: Kanal Temizleme ve Görüntüleme Hizmet Alım İşinde KDV Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda;

-Genel Müdürlüğünüzün, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre kurulmuş müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olduğunu,

-… San. ve Tic. Ltd. Şti. ile "Kanal Temizleme ve Görüntüleme Hizmet Alım İşi" sözleşmesinin yapıldığı belirtilmiş olup, söz konusu hizmet işinde Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa tevkifat oranının ne olacağı hususunda tereddüt hasıl olduğundan konuyla ilgili bilgi verilmesi istenilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 8 inci maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların katma değer vergisinin mükellefi olduğu,

- 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği,

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin  (I/C-2.1.3.1) kısmında, kısmi tevkifat uygulaması yapmakla sorumlu tutulanlar "KDV mükellefleri" ve "Belirlenmiş alıcılar" olarak iki grup halinde sayılmakta olup, "kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları" da tevkifat yapmakla sorumlu tutulan belirlenmiş alıcılar arasında yer almaktadır.

 

Tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğde yer alan "kanunla kurulan" ifadesinden kendi özel kuruluş kanunu bulunan kamu kurum ve kuruluşları kastedilmekte olup bu kapsama girecek kamu kurum ve kuruluşlarının özel bir kanunla kurulmuş olmaları şarttır. Genel bir kanuna dayanılarak kurulan kurum ve kuruluşların bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile kurulmuş bir idare olup, Kanunun 1 inci maddesinde, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanun hükümlerine tabidir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Buna göre, sadece İSKİ Genel Müdürlüğü, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları niteliğine sahip olup,  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımında sayılan belirlenmiş alıcı olarak tevkifat yapmakla sorumludur.

 

Ancak, diğer büyükşehir belediyelerine ait su ve kanalizasyon idarelerinin özel bir kuruluş kanunu bulunmamaktadır.  Bunlar, 2560 sayılı Kanun kapsamında faaliyet göstermekle beraber kendilerine özel bir kuruluş kanunları bulunmadığından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) kısmında sayılan idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer almamaktadırlar.

 

Dolayısıyla, diğer büyükşehir belediyelerine ait su ve kanalizasyon idareleri (ASKİ, KOSKİ, GASKİ, İZSU vb.), Tebliğin "I/C-2.1.3.1/b Belirlenmiş alıcılar" kapsamında değil "I/C-2.1.3.1/a KDV mükellefleri" kapsamında tevkifat yapmakla sorumlu olacaklardır.

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2) kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmış olup,  (I/C-2.1.3.2.10.1.) kısmında;

 

"Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 

I/C-2.1.3.2.10.2. "Kapsam" başlıklı bölümünde;

"Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler;

- Bina temizliği,

- Sokak temizliği,

- Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,

- Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,

- Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,

- Haşere mücadelesi,

- Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği,

ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

 

Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.

 

Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabidir.

 

Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge gibi alet-edevat ve sarf malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmaz.

 

Sorumlu tayin edilenlerin park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabidir."

 

açıklamaları yer almaktadır.

 

Bu itibarla … San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Kurumunuza verilen hizmetin, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti olarak değerlendirilmesi ve 7/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.