Tarih : 03.06.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016


T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 64597866-130[17/4-ı-2016]-10555

03/06/2016

Konu: Serbest bölge koridoru uygulaması dahilindeki gayrimilli mallara gümrüklü sahada verilen ardiye, depolama ve terminal   hizmetlerinde KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eki dilekçenizde,  ... 'da bulunan limanda liman hizmetlerinin yanısıra gümrük hizmetlerinin de verildiği belirtilerek,  komşunuz ... Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan firmalardan, liman sahanıza gelip gemiye yüklenerek yurt dışı edilen veya yurt dışından limana gelip serbest bölgedeki firmalara giden, serbest bölge koridoru uygulaması dahilindeki gayri milli mallara, gümrüklü sahada verilen ardiye, depolama ve  terminal hizmetlerinin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmadığı  hususunda bilgi istenilmektedir.

 

            3065 sayılı KDV Kanununun;

 

            - 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            -17/4-ı  maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

 

            -17/4-o maddesinde, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanmasının KDV den istisna olduğu,

 

            hükme bağlanmıştır.

 

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin  (II/F-4.14.) bölümünde;

 

             "3065 sayılı Kanunun (17/4-o) maddesine göre,gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan iş yerlerinin ve bu iş yerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması işlemleri KDV'den müstesnadır.

            Ancak, istisna kapsamındaki hizmetlerin ifasını gerçekleştirmek için (etiketleme, paketleme, istifleme, taşıtlara yükleme vb.) üçüncü kişilerden alınan işçilik, iş makinesi kiralanması ve vinç hizmetleri ile iş makineleri ve taşıtlar için alınan akaryakıt vb. teslimleri, istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabidir.

             ..."

 

            açıklamasına yer verilmiştir.

 

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde,  serbest bölgelerin gümrük hattı dışından sayılacağı ve bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı; 8 inci maddesinde serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaretin, dış ticaret rejimine tabi olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

 

 

          4458 sayılı Gümrük Kanununun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınmasının, transit rejimi hükümlerine tabi olduğu, ikinci fıkrasında, gümrük idareleri, transit rejimine tabi tutulan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; yabancı bir ülkeden yabancı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye'ye, Türkiye'den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrük idaresinden diğer bir iç gümrük idaresine taşınmasına izin vereceği, üçüncü fıkrasında, transit rejimine tabi eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde taşınması; transit rejimi beyanı kapsamında, tır karnesi kapsamında, transit belgesi olarak kullanılan ATA karnesi kapsamında ve fıkrada sayılan kapsamlarda yapılacağı, dördüncü fıkrasında, transit rejimine tabi tutulan eşya ve gerekli belgelerin, rejimi düzenleyen hükümlere uygun olarak varış gümrük idaresine sunulduğunda, transit rejiminin sona ereceği hükümleri yer almaktadır.

 

             Buna göre, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-ı maddesinde yer alan istisna hükmü, münhasıran serbest bölge içinde gerçekleşen hizmetleri kapsamaktadır.Aynı Kanunun 17/4-o maddesi ise,  gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerini kapsamaktadır.

 

          Öte yandan, bir serbest bölge ile liman sahası arasındaki koridor serbest bölge olarak değerlendirilmemektedir.

 

            Bu çerçevede, Şirketinizce serbest bölge koridoru uygulaması çerçevesinde, serbest bölge ve liman arasında verilen terminal hizmetlerinin 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-ı ve 17/4-o maddeleri maddeleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bu hizmetlerin genel hükümlere göre KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.