Tarih : 01.06.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

SİİRT VALİLİĞİ

Defterdarlık Siirt Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü

Sayı: 85632212-010.01-2

01/06/2016

Konu: Yurtdışındaki inşaat işinde kullanılan ekipmanların ithalinin KDV den istisna olup olmadığı


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin İran'da inşaat işi ile iştigal ettiği, Türkiye' deki inşaat faaliyetlerinizde kullanılmakta olan kamyon, kamyonet, çekici, vinç, beton mikseri, beton pompası, römork v.b.  inşaat ekipmanlarının İran'daki inşaat faaliyetlerinizde kullanılmak üzere Gümrük Kanununun 168 inci maddesi kapsamında üç yıl içinde getirilmek üzere yurt dışına gönderildiği, söz konusu ekipmanların gönderilmesi sırasında ihracat istisnasına konu edilmediği, İran'daki inşaatlarınızın tamamlanmasına müteakip bahsi geçen ekipmanların ithal edilerek yurt içindeki inşaatlarda kullanılacağı belirtilerek, söz konusu ekipmanların üç yıllık sürenin dolmuş olması nedeniyle Ekonomi Bakanlığının izinleri dahilinde yurt içine getirilmesi durumunda, bu işlemin KDV den müstesna tutulup tutulmayacağı hususunda bilgi istenilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

            - 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

 

            - 8/1-b maddesinde, ithalatta mal ve hizmet ithal edenlerin KDV nin mükellefi olduğu,

 

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin işlemlerin katma değer vergisinden istisna tutulacağı,

 

          -12 nci maddesinde,  bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının birlikte aranacağı,

 

            -16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf olan eşyanın ithalinin, (Bu Kanunun 11 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından yararlanarak ihraç olunan ancak, Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşyayla ilgili olarak ihracat istisnasından faydalanılan miktarın gümrük idarelerine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır) KDV den istisna olduğu,

 

             hükme bağlanmıştır

 

            Diğer yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/A-(1.1.3) bölümünde, 3065 sayılı Kanunun ithalat istisnasını düzenleyen (16/1-b) maddesi uyarınca, ihracat istisnasından faydalanılarak ihraç edilen ancak; Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnası nedeniyle faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi gerektiği, ihraç edildikten sonra geri gelen eşya için ithalat istisnasından faydalanılmak istenmemesi halinde, genel hükümler çerçevesinde KDV ödenerek eşyanın ithalinin mümkün olduğu,  bu durumda ilk ihracatın kesin ihracat olarak değerlendirileceği  ifade edilmiştir.

 

            Özelge talebiniz üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan yazışma sonucu alınan cevabi yazıda, "Gümrük Yönetmeliğinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca eşyanın süresi içinde mücbir sebep belgesi ibrazı ile süre uzatımı talebi olmaksızın Gümrük Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen üç yıllık süreyi veya üç yıllık sürenin üzerinde gümrük idaresince uzatılan süre varsa bu süreyi aşarak geri getirilmesi halinde, Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ı) bendi uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki ile gümrük vergileri tahsil edilerek serbest dolaşıma giriş rejimi uygulanır" ifadesi yer almıştır.

 

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; herhangi bir ihracat istisnasından faydalanmaksızın yurt dışına gönderildiği ve Gümrük Kanununun 168 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre aşılarak geri getirileceği anlaşılan bahse konu ekipmanların tarafınızca ithalinde KDV Kanununun 1/2 inci maddesi hükmü uyarınca KDV uygulanacağı tabiidir.

 

            Öte yandan, yurt dışına çıkarmış olduğunuz ekipmanlara ilişkin geçici ihracatı kati ihracata dönüştürmeniz halinde, kati ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin düzenlendiği dönemde KDV Kanununun 11/1-a maddesi hükmü uyarınca ihracat istisnası kapsamında işlem yapmanız mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.