Tarih : 25.05.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 37009108-130[11/1-C-2015/1503]-29095

25/05/2016

Konu: İhraç Kayıtlı Teslim Hk.
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 05/11/2014 tarihinde 1000 adet av tüfeğinin ihraç kayıtlı olarak satışını yaptığınız, ihracatçı firma tarafından 500 adet av tüfeğinin 28/11/2014 tarihinde ihraç edildiği, kalan 500 adet av tüfeğinin ise, 25/02/2015 tarihli gümrük çıkış beyannamesi ile yurt dışına çıkışının yapılması için ilgili gümrüğe teslim edildiği ancak, gümrük çıkış beyannamesinin 09/03/2015 tarihinde kapandığından bahisle ihracatın süresinde yapılıp yapılmadığı konusunda Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            1) Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesinde; imalatçıların imal ettikleri mallardan ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara yapacakları teslimler nedeniyle hesaplanan KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen, ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh, tahakkuk ve tecil olunacağı, ihracatın teslim tarihini takip eden 3 ay içinde gerçekleşmesi halinde tecil edilen bu verginin terkin edileceği, hüküm altına alınmıştır.

            Yine aynı maddede, ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceği hükme bağlanmıştır.

             Öte yandan, KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

             -(II/A-8.1.) bölümünde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçıların terkin ve iade işlemlerinin ihracatın gerçekleşmesinden sonra yapılacağı, ihracat; gümrük beyannamesinin kapanma tarihi itibarıyla gerçekleştiğinden, süresinde ihraç edilmek kaydıyla bu tarih itibarıyla ihraç kaydıyla teslim nedeniyle tecil edilen verginin, terkin edilebilir hale geleceği,

             -(II/A-8.6.) bölümünde ise, ihraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre taleplerinin ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlendirileceği

             ifade edilmiştir.

             Buna göre, ihracatçı firma tarafından ek süre talebinde bulunulmamakla birlikte, ihracatın gerçekleşmesi için tanınan yasal süre (en geç 28/02/2015 tarihi) geçtikten sonra, ancak; Kanunda mükelleflerin yararlanmasına imkan tanınan 15 günlük ek süre talep müddeti içinde fiili ihracat gerçekleştirilmiş olduğundan (09/03/2015 tarihinde), ihraç kaydıyla teslim edilen söz konusu 500 adet av tüfeğine ilişkin tecil edilen KDV'nin, vergi ziyaına sebebiyet verilmemiş olması ve mevzuata aykırı başkaca bir hususun bulunmaması halinde, terkin edilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

             2) Özel Tüketim Vergisi Kanunu Yönünden:

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (8/2) maddesinde, ihraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisinin, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen verginin terkin olunacağı, ihracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan verginin vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunacağı, ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen verginin, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

             Ayrıca, mezkûr Kanunun (5/1) maddesinde, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri ile ilgili olarak, teslim konusu malın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması şartı da yer almaktadır.

             Diğer taraftan, aynı Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki malların ihraç kayıtlı tesliminde tecil-terkin uygulamasının 1/9/2015 tarihinden önceki usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar mülga 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (9.1.2) bölümü ile mülga 19 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (2 ve 3) bölümlerinde, 1/9/2015 tarihinden itibaren usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar ise 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C) bölümünde yapılmıştır.

             Bu çerçevede, Kanunun (8/2) maddesi uygulamasında, ihracatçıya ÖTV'si tahsil edilmeden teslim edilen mallar dolayısıyla tecil edilen ÖTV'nin terkini, esas itibarıyla, malın ihracatının süresinde (ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içerisinde) gerçekleştirilmesine, dolayısıyla mezkûr süre içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmasına (gümrük beyannamesinin kapanmasına) ve bunun gümrük beyannamesi ile tevsikine bağlı olarak mümkün bulunmakta olup, ihraç kaydıyla teslim edilen malların söz konusu süre içerisinde ihracatının gerçekleştirilmemiş olması halinde, KDV uygulaması açısından ek süre alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ihracatçıya teslim aşamasında tecil edilmiş ÖTV gecikme zammı (mücbir sebeplerin varlığı halinde tecil faizi) ile birlikte tahsil edilmektedir.

             Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda, Kanunun (8/2) maddesi kapsamında 5/11/2014 tarihinde ihraç kayıtlı olarak teslim edildiği ve ihracatçı tarafından kapanma tarihi 9/3/2015 olan 25/2/2015 tarihli Gümrük Çıkış Beyannamesi ile ihraç edildiği belirtilen 500 adet av tüfeğine ait ÖTV'nin, ihracatın Kanunun (8/2) maddesinde öngörülen süre içerisinde gerçekleşmemiş olması nedeniyle, gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.