Tarih : 24.05.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı: 84974990-130[11-2015 /60]-96425

24/05/2016

Konu: Fikri ve sınai hakların korunması amacıyla   yurtdışındaki firmaya verilen danışmanlık hizmetinin hizmet ihracı kapsamında   değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin fikri ve sınai hakların yurtiçinde ve yurtdışında korunması ile ilgili teknik ve hukuki danışmanlık hizmeti verdiği, Türkiye'de hiçbir faaliyeti bulunmayan ABD mukimi … Inc. firmasının üretmiş olduğu farmasotik kimyasalın Avrupa Patent Sözleşmesine istinaden bütün Avrupa ülkelerinde korunması amacıyla … Inc. danışmanlık firması ile anlaştığı, söz konusu danışmanlık firmasının da bu hakkın Türkiye'de korunması için firmanız ile anlaştığı belirtilerek, … Inc. danışmanlık firmasına verilen hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

            -4 üncü maddesinde hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlandığı, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -6/b maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını, hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

            -11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

            -12/2 nci maddesinde de, bir hizmetin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilebilmesi için hizmetin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, Türkiye'de hiçbir faaliyeti bulunmayan ABD mukimi … Inc. firmasının üretmiş olduğu farmasotik kimyasalın  fikri ve sınai haklarının Türkiye'de korunması amacıyla … Inc. danışmanlık firmasına verilen söz konusu danışmanlık hizmeti, hizmetten Türkiye'de faydalanılması nedeniyle Katma Değer Vergisine  tabi olup, söz konusu işlemin hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.