Tarih : 18.05.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 21152195-35-02-283

18/05/2016

Konu: Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmaya Türkiye   içinden yapılan fason hizmetlerde KDV uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 14/1 inci maddesi kapsamında Serbest Bölgedeki firma tarafından fason dikim, yıkama, boyama vb. işçilik yapılmak üzere Türkiye'de bulunan firmaya gönderilen ürünlerin bu firma tarafından da Firmanıza gönderilmesi durumunda, Firmanızca yapılacak fason boyama, yıkama hizmetlerinin KDV'den istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin ve her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu,

            -4/1 inci maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -6/b maddesinde; işlemlerin Türkiye'de yapılmasının hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

            -11/1-a maddesinde; ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ile serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

            -12/1 inci maddesinde; fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için;

            a) Fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olması,

            b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılması,

            gerektiği;

            -17/4-ı maddesinde ise; serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

            hükümleri yer almaktadır.

            Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler" başlıklı (II/A-4.) bölümünde;

            "3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler KDV'den istisnadır. Aynı Kanunun (12/3) üncü maddesi uyarınca, fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılabilmesi için;

            - Fason hizmetin serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olması,

            - Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılması,

             şartları birlikte gerçekleşmelidir.

            Ayrıca, söz konusu şartlara ilaveten, ana madde ve malzemelerin serbest bölgeden gönderilmesi ve fason hizmete konu malın yeniden serbest bölgeye gönderilmiş olması gerekir.

            Bu istisna uygulamasında fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak/işlemlerden geçirilerek tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesini ifade eder.

            Buna göre, serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin, yurtiçinde bulunan işletmelerde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetler istisna kapsamında değerlendirilir.

            Fason hizmetler dışında, Türkiye'den bu bölgelerde faaliyet gösterenlere yapılan hizmetler 3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesi çerçevesinde KDV'ye tabidir."

            açıklamasına yer verilmiştir.

            Öte yandan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin "3.1.4. Serbest Bölgelerdeki Müşterilere Yapılan Fason Hizmetler" başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

            Buna göre, Serbest Bölgedeki firma tarafından fason dikim, yıkama, boyama vb. işçilik yapılmak üzere Türkiye'de bulunan firmaya gönderilen ürünlerin bu firma tarafından da firmanıza fason boyama, yıkama yapılmak üzere gönderilmesi durumunda firmanızca yurt içindeki bu firmaya verilecek  söz konusu hizmetler KDV'ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.