Tarih : 11.05.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-KDV.17-55031

11/05/2016

Konu: KDV Kanununun 17/4-o maddesi uyarınca verilen ardiye   hizmetlerine ait bedellerin ithalatta KDV matrahına dahil edilip edilmeyeceği
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; firmanıza ait muhtelif ithalat işlemlerinde, ilgili gümrük rejimi çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar firmanıza verilen ve üzerinden KDV hesaplanan ardiye ve depolama hizmetlerine ait bedelin ithalatta KDV matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

            -16/1-c maddesinde; Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların; 17/4-o maddesinde de, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri ile vergisiz satış yapılan işyerlerinin ve bu işyerlerine ait depo ve ardiye gibi bağımsız birimlerin kiralanması hizmetlerinin KDV den istisna olduğu,

 

            -21/c maddesinde ise; gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta KDV nin matrahını oluşturduğu

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            Gümrüklü alanlarda yapılan hizmetlere ilişkin istisnanın uygulamasına yönelik olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.14. Gümrüklü Alanlarda Yapılan Bazı Hizmetler" başlıklı bölümünde ve 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2.3) ayrımında açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Söz konusu Tebliğin "III/A-2 İthalatta Matrah" başlıklı bölümünde;

 

            Bu kapsamda, örneğin, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV Kanununun (17/4-o) maddesine göre KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutar, ithalatta KDV matrahına dahil edilir. Malın, ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet için ayrı bir fatura düzenlenebileceği gibi antrepodan çekiş sırasında işlem için tek bir fatura da düzenlenebilir. Bu durumda gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet tutar, fatura üzerinde ayrıca gösterilir ya da "İşlem bedelinin … TL'si gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline aittir." şeklinde bir açıklama yapılır." ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Bu çerçevede, gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü sahalarda; ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerine ilişkin KDV Kanununun 17/4-o maddesi ile ihdas olunan istisnanın uygulanması açısından, gümrük beyannamesinin tescil tarihi kısıtlayıcı bir unsur teşkil etmemektedir.

 

            Dolayısıyla, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen söz konusu hizmetlerin gümrük beyannamesi tescil edildikten sonra da verilmeye devam edilmesi halinde KDV Kanununun 17/4-o maddesinde yer alan istisna hükmünden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 

            Ancak ilgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden; firmanıza verilen ardiye hizmetinin, KDV Kanununun 17/4-o maddesi kapsamına girmediği ve dolayısıyla firmanız tarafından genel hükümler çerçevesinde bu hizmetler için KDV ödendiği anlaşılmakta olup, firmanız tarafından ödenen ve fatura ve benzeri belgeler ile ödendiği tevsik edilen bu giderlerin, ithalatta KDV matrahına dahil edilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.