Tarih : 23.05.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 27192137-105[2014-295]-96

23/05/2016

Konu: Sehven İhraç kayıtlı satışı yapılan ticari mallara ait   elektronik faturanın düzeltmesinin yapılıp yapılamayacağı hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin gerek imal ettiği malları, gerekse alım satımını yaptığı ticari malları dış ticaret sermaye şirketine ihraç kayıtlı olarak teslimini gerçekleştirdiği, 01/5/2014 tarihi itibariyle ticari malların dış ticaret sermaye şirketlerine ihraç edilmek kaydıyla satışında tecil-terkin uygulamasının sonlandırılmasına rağmen şirketinizce çeşitli teknik sorunlar ve sistem uyarlamalarından kaynaklı gecikmeler nedeniyle dış ticaret sermaye şirketine düzenlediğiniz elektronik faturalarda 01/5/2014 tarihinden sonra gerçekleştirilen bazı ticari mal satışlarını sehven ihraç kayıtlı satış olarak göstermeye devam ettiğiniz, bu malların büyük bir bölümünün ihraç edilmesi nedeniyle iade alınmasının mümkün bulunmadığı, KDV Kanununun 11/1-c maddesi kapsamında elektronik fatura ile teslim edilen ticari mallara ilişkin KDV tutarları vergi ziyaına sebebiyet verilmemesi adına ilgili dönemde tecil edilen KDV hesaplarından çıkarıldığı ve hesaplanan KDV hesabına ilave edilmek suretiyle hazineye intikalinin sağlandığı belirtilmekte ve elektronik faturalarda mamül mallarla birlikte yer alan ticari mallara ilişkin tecil edilen KDV'lerin yine elektronik ortamda mevzuata uygun şekilde düzeltilip düzeltilemeyeceği, söz konusu düzeltmenin mümkün olmaması durumunda, işleme taraf olanlarca KDV açısından yapılması gereken işlemler hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            05/3/2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır.

            Öncelikli olarak söz konusu Genel Tebliğde belirtilen koşulları sağlayan mükelleflerin kendi istekleri ile seçebileceği bir uygulama olarak başlayan e-fatura uygulaması, ekonomik hayattaki gelişmeler ve vergi gelirleri yönünden kritik öneme sahip bazı sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler ile bu mükelleflerden mal ve hizmet alışverişinde bulunan ve brüt satış hasılatı yönünden belli ölçüleri aşan mükellefler için 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulaması belirtilen mükellef grupları için zorunlu hale getirilmiştir.

            433 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için  elektronik fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01/4/2014 tarihi olarak belirlenmiştir.

            Uygulamanın mükelleflerimiz açısından sorunsuz ve sağlıklı yürütülebilmesi bakımından, http://www.efatura.gov.tr/anasayfa.html web adresinde de yayımlanan ilgili genel tebliğlerde ve teknik kılavuzlarda detaylı açıklamalar yapılmış bulunmakla birlikte,  e-fatura portalı kullanım kılavuzunun "4.2 Fatura Onaylama ve Gönderme" başlıklı bölümünde; "Mali mühür/elektronik imza taşıyan faturaların sonradan düzeltilmesi halinde mali mühür geçerliliğini yitireceğinden onaylanmış olan faturaların içeriğinin değiştirilmesi mümkün değildir." şeklindeki açıklamalara yer verilmiştir.

            Buna göre; onaylanmış bir fatura üzerinde tekrar düzeltme yapılması veya iptali mümkün olmayıp, bu fatura yerine yeni tarihli fatura düzenlenmesi not bölümüne de açıklama olarak eski faturanın hatalı düzenlenmesi nedeniyle yeniden tanzim edildiğinin yazılması gerekmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV'nin ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak, ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8) bölümünde, tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecek imalatçılarda aranan şartlar belirlenmiş olup imalatçının sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması, ilgili meslek teşekkülüne kayıtlı olması, sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda gerekli araç parkına sahip olunması gerekmektedir. Aynı Tebliğin (II/A-8.4) bölümünde tecil-terkin işlemleri imalatçıların ihraç kaydıyla satışını yaptıkları mal teslimlerine uygulanacağı, satıcının ihraç kaydıyla satışını yaptığı malın, ihraç edilen nihai mamul olması gerektiği, bu şartı taşımayan teslimlerde tecil terkin işlemi uygulanmayacağı açıklanmıştır.

            Buna göre, imalatçıların piyasadan hazır olarak temin ettikleri ticari malları dış ticaret sermaye şirketlerine ihraç kayıtlı satmaları mümkün bulunmamaktadır. Sehven dış ticaret sermaye şirketlerine ihraç kayıtlı satışının yapıldığı bildirilen ticari mallara ilişkin olarak ilgili dönemde hesaplanarak tecil edilen KDV için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.