Tarih : 29.04.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve   Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı: 64958909-130-11

29/04/2016

Konu: Genel Temizlik ve Yardımcı Hizmetler İşi Hizmet Alımında KDV Tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formu ile, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen "3 yıllık Genel Temizlik ve Yardımcı Hizmetler" işinin firmanız uhdesinde kaldığı ve bu ihaleye ilişkin sözleşmenin 16/12/2015 tarihinde imzalandığı belirtilerek bu iş dolayısıyla şirketinize yapılacak olan hakediş ödemeleri üzerinden uygulanacak katma değer vergisi tevkifat oranı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun (9/1) maddesinde,  "Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir." hükmü mevcuttur.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin;

- (I/C-2.1.3.1) bölümünde, "Tebliğin (I/C-2.1.3.2) ve (I/C-2.1.3.3) bölümleri kapsamındaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin tamamı değil, bu işlemler için izleyen bölümlerde belirlenen orandaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.

...

Kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere sorumlu tutulabilecekler aşağıda iki grup halinde sayılmış olup, tevkifat uygulaması kapsamındaki her bir işlem bazında tevkifat yapması gerekenler, söz konusu gruplardan birine veya ikisine veyahut söz konusu gruplar kapsamında olan bazı sorumlulara atıf yapılmak suretiyle Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilmektedir.

a) KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

b) Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)"

- (I/C- 2.1.3.2.5.1.) bölümünde, "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanılan işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında), alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

- (I/C-2.1.3.2.5.2) bölümünde, "Gerçek veya tüzel kişiler, faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü, kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibarıyla, temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

- Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

- Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilir.

Dolayısıyla işgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gibi karineler göz önünde bulundurulur, bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edilir.

... "

- (I/C-2.1.3.2.10.1.) bölümünde, "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır."

 - (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde, "Temizlik hizmetleri sektörünün yaygın olarak sunduğu hizmetler;

- Bina temizliği,

- Sokak temizliği,

- Sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve hastane atıklarının toplanması ve imhası,

- Çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,

- Park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği,

- Haşere mücadelesi,

- Demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği,

ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Bina temizliğine; binaların müştemilat ve eklentileri dahil iç ve dış cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.

…"

açıklamaları mevcuttur.

İlgide kayıtlı Özelge Talep Formu ekinde yer alan;

İdari şartnamenin,

(18.1.) maddesine göre, işin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatı aracılığıyla denetleneceği, kontrol teşkilatının, genel şartnamenin dördüncü bölümünde belirtilen yetkileri kullanılacağı ve görevleri yerine getirileceği,

(25.3.3.) maddesinde, teknik şartnamede cinsi ve miktarı belirtilen temizlik malzemelerinin 36 aylık süre içerisinde idarenin talebine istinaden belirtilen miktarlarda partiler halinde teslim edileceği, yüklenici firmanın temizlik malzeme giderlerini de teklif fiyata dahil edeceği, bu malzemelerin yüklenici firma tarafından bağlı tüm birimlere teslim edileceği, ayrıca çalıştırılacak personele verilmek üzere teknik şartnamede cinsi ve miktarı belirtilen giyim malzemelerinin de ayni olarak verileceği, ayrıca temizlik işinde kullanılan demirbaş ekipmana ilişkin bakım onarım, yedek parça gibi işletim giderleri de teklif fiyata dahil edileceği,

Teknik şartnamenin,

"1.1 Yardımcı İşler" başlıklı kısmında bu işlerin tanımının fotokopi, santral hizmetleri, evrak teslim, tasnif, hamaliye, bahçe işleri, peyzaj işleri vb. yardımcı hizmetler şeklinde yapıldığı

anlaşılmıştır.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen   "3 yıllık Genel Temizlik ve Yardımcı Hizmetler" işine ait teknik ve idari şartnamenin incelenmesinden söz konusu işin temizlik  ve işgücü temin hizmeti alımlarını kapsadığı anlaşılmıştır.

Buna göre, söz konusu hizmet alımı dolayısıyla ödenecek bedelden temizlik hizmetlerine ait bedelin ayrıştırılmasının mümkün olması halinde bu bedel üzerinden "temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri" kapsamında 7/10 oranında, geriye kalan bedel üzerinden de "işgücü temin hizmeti" kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

Öte yandan, söz konusu bedelin bu şekilde ayrıştırılmasının mümkün olmaması halinde ise bahse konu hizmet alımı bir bütün halinde "işgücü temin hizmeti" kapsamında değerlendirilerek toplam bedel üzerinden 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.