Tarih : 08.04.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı:93767041-130[29/2-2014/209]-34

08/04/2016

Konu:İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade   taleplerinde yüklenilen vergiler

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; kuruyemiş  firması olan  … Maddeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin dağıtım bayiliğini yaptığınız, … Maddeleri San ve Tic. A.Ş tarafından firmanıza gönderilen ve firmanızca da dağıtım yaptığınız işyerlerine bedelsiz verilen standların bedellerinin bir kısmının, … Maddeleri San ve Tic. A.Ş tarafından firmanıza fatura edildiği, ayrıca mal sattığınız firmalardan şirketinizce yapılan iskonto tutarları üzerinden fiyat farkı faturası düzenlendiği belirtilerek, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade taleplerinizde firmanız adına düzenlenen stand ve fiyat farkı faturalarında yer alan KDV nin yüklenim hesabına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV Kanununun;

 

            -1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

            -2 nci maddesinde; teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, bir malın alıcıya veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin de teslim hükmünde olduğu,

 

            -4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

 

            -20 nci maddesinin birinci fıkrasında; teslim ve hizmet işlemlerinde, matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

 

            -24 üncü maddesinin (b) bendinde; ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi ödemelerin; aynı maddenin (c) bendinde ise vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            Konuyla ilgili olarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-6.1) bölümünde;

 

            "Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hâsılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan iskontolar esas itibarıyla, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.

 

            Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Bu çerçevede düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmesi suretiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla ciro primleri alıcının satıcıya sunduğu bir hizmete ilişkin doğrudan yüklenilen bir maliyet-gider olarak değil, alıcıya sonradan tanınan bir iskonto başka bir deyişle fiyatı düzelten bir unsur olarak değerlendirilmektedir.

 

            Buna göre;

 

            -… Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait ürünlerin satışı ile ilgili olarak belli bir dönem sonunda veya belirli bir ciroya ulaşılması halinde hesaplanacak ciro primlerinde teslime konu ürünlerin tabi olduğu KDV oranının uygulanması,

 

            -… Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından standların Şirketinize teslimi ile bunların  Şirketiniz tarafından bayilere tesliminde, varsa teslim bedeli, bedelsiz satışlarda ise emsal bedel üzerinden genel oranda (% 18) KDV hesaplanması

 

            gerekmekte olup, gerek firmanız adına düzenlenen iskonto (ciro primi) faturalarında gösterilen ve indirim hesaplarına alınan KDV'nin, gerekse söz konusu standlar için yüklenilen ve indirim hesaplarına alınan KDV'nin, indirimli orana tabi teslimlerle ilgili iade hesabına dahil edilmesi mümkün değildir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.