Tarih : 09.03.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 84974990-130[30-2014/01]-11215

09/03/2016

Konu: Ekonomik ömrünü tamamlamış yazar kasaların hurdaya   ayrılması.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, stoklarınızda bekleyen, teknolojik olarak geri kalmış, satışı ve iadesi mümkün olmayan 19 adet yazar kasanın hurdaya ayrılması hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            A- Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu Yönünden Değerlendirme:

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde kurumlar vergisine tabi kurumlar sayılmış olup aynı Kanunun 6 ıncı maddesinde ise kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce:

 

            1.İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.       

            2.İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

          

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükmüne yer verilmiştir.

 

            Teknolojik olarak geri kalmış, ekonomik değerini kaybetmiş, satışı ve iadesi mümkün olmayan 19 adet yazar kasanın takdir komisyonunca takdir edilecek emsal bedeli ile değerlenmesi gerekmekte olup emsal bedeli ile maliyet bedeli arasındaki farkın stok maliyetlerinden çıkarılarak dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

 

            Diğer taraftan, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 60 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinin 4. bölümünde, kullandıkları ödeme kaydedici cihazları hurdaya ayırmak isteyen mükelleflerin, Bakanlığımızdan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşların yetkili servislerine başvuruda bulunarak cihazlarının hafızalarında kayıtlı bilgileri tebliğ eki tutanakla tespit ettirecekleri, yetkili servisin tespit işlemine müteakip mali hafızasını sökerek saklanmak üzere mükellefe vereceği ve cihazı çalışamaz hale getireceği, mükelleflerin servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde; servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte vergi dairesine başvurarak cihazlarının kaydını sildirecekleri, hurdaya ayrılan cihazların mali hafıza dışında kalan bölümlerinin (yazıcı, kasa vb.) hurda olarak servise bırakılması veya satılmasının mümkün olduğu, bu şekilde servise bırakılan veya satılan hurda cihazların servislerce tamir edilerek veya yeni hafıza takılarak bir başkasına satılması ve tekrar kullanılmasının kesinlikle mümkün bulunmadığı açıklanmıştır.

 

            Buna göre; hurdaya ayrılmak istenilen ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak, ödeme kaydedici cihaz yetkili servislerine müracaat edilerek, 60 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, mali hafızalarını söktürerek muhafaza edilmek üzere alıkonulması ve mali hafıza dışında kalan bölümlerinin ise (yazıcı, kasa vb.) hurda olarak servise bırakılması veya satılması suretiyle kayıtlardan çıkarılması mümkün bulunmaktadır.

 

            B-Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme:

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29/1 maddesinde mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak yüklendikleri katma değer vergilerini indirim yoluyla giderebilecekleri belirtilmiştir.

 

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin (c) bendinde, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi, (d) bendinde ise Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Buna göre, stoklarınızda bekleyen, teknolojik olarak geri kalmış, satışı ve iadesi mümkün olmayan ve hurdaya ayrılmak istenen 19 adet yazar kasaya ait önceki dönemlerde indirim hesaplarına alınan katma değer vergisinin, indirim hesaplarından çıkarılarak son dönem KDV beyannamesinde ilave edilecek katma değer vergisi olarak beyan edilmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.