Tarih : 25.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-010.01-15683

25/02/2016

Konu: Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşının yurtdışındaki   konutu için verilen proje hizmeti.
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, Şirketinizce Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşı olan bir şahsın yurt dışında bulunan konutunun tadilat işlemlerinin üstlenildiği, söz konusu tadilat işlemlerinin tamamının yurt dışındaki firmalara yaptırılacağı, proje kapsamında malzeme ve işçiliğin yurt dışındaki firmalar tarafından temin edildiği ifade edilerek Şirketinizce Türk vatandaşı şahsa düzenlenecek faturada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            -6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılması; malların teslim anında Türkiye'de bulunmasını ve hizmetin Türkiye'de yapılmasını veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

 

            -11/1-a maddesinde, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

 

            -30/a maddesinde, vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği,

 

            -30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı

 

            hükme bağlanmıştır.

        

            Ayrıca, KDV Genel Uygulama Tebliğinde ve 60 No.lu KDV Sirkülerinde belirtildiği üzere, Türkiye'deki bir mükellefin yurt dışında yaptığı inşaat, onarım, montaj işlerinin Türkiye'de ifa edilmemesi veya bu hizmetlerden Türkiye'de faydalanılmaması durumunda KDV'nin konusuna girmediği açıklanmıştır.

 

            Buna göre, Şirketinizin Türk vatandaşı şahsın yurt dışındaki konutu için yurt dışında yapacağı tadilat işlemleri verginin konusuna girmeyeceğinden, düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Diğer taraftan söz konusu işlemin hizmet ihracı kapsamında KDV den istisna olması da söz konusu olmayacaktır.

            Öte yandan, KDV nin konusuna girmeyen işlemlerle ilgili olarak yurt içinde yapacağınız giderlere ilişkin yüklenilen KDV'nin Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a maddesine göre indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Bilgi edinilmesi rica ederim.