Tarih : 25.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

SAKARYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 41931384-130[30-2015-36]-10

25/02/2016

Konu: Çalınan aracın alımında yüklenilen KDV'nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı        
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, taşıma işiyle iştigal eden şirketinizce 31.10.2011 tarihinde satın alınan aracın 03.06.2015 tarihinde çalındığını belirterek, indirim konusu yapılan katma değer vergisinin düzeltilip düzeltilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan  görüş talep edilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            -29/1-a maddesinde, mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirim konusu yapabileceği,

            -30/c maddesinde, deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı,

            -30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı

            hüküm altına alınmıştır.

            Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin "İndirim" başlıklı III/C bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Buna göre, çalınan aracınız KDV Kanununun 30/c maddesine göre zayi olan mal kapsamında olup, buna ilişkin KDV indirim konusu yapılamayacağından, bu araca ilişkin olarak yüklenilen ve indirim konusu yapılan KDV'nin ilgili dönem beyannamesinde "İlave Edilecek KDV" satırına dahil edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.