Tarih : 24.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 64597866-130[24-2015]-3509

24/02/2016

Konu: Evrensel posta hizmet ücreti ve idari ücretin faturada   ayrıca gösterilip KDV matrahına dahil edilip edilmeyeceği

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 15 inci maddesi uyarınca, üçer aylık dönemlerde vermiş olduğunuz geçici kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan ve  gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan posta hizmetlerinden elde ettiğiniz net satış hasılatına isabet eden miktarın % 2 sinin evrensel posta hizmeti geliri olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, aynı Kanunun 11 inci ve Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesi uyarınca, bir önceki yıla ait net satışlarınızın on binde otuz beşinin idari ücret olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ödediğiniz belirtilerek; söz konusu bedellerin kargosunu taşıdığınız müşterilerinizin faturalarında ayrı bir satır olarak göstermek suretiyle müşterilere yansıtılması halinde, söz konusu bedellerin KDV matrahına dahil edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            - 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu teşkil ettiği,

            - 20 nci maddesinde, verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan bu işlem karşılığı alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen değerler toplamını ifade ettiği,

            - 24 /c maddesinde de vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisi matrahına dahil olacağı, hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun Evrensel Posta Hizmeti Gelirleri ve Tahsili başlıklı 15 inci maddesinde;

            " (1) Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları aşağıda belirtilmiştir:

            a) Hizmet sağlayıcılarınca; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2'si geçici kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,

         

             ...

         

             Bakanlığa bildirilir. Bu meblağlar aynı süre içinde, Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına aktarılır ve bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir. Ayrıca, Kurumca bu Kanun kapsamında yapılan yetkilendirme nedeniyle merkez muhasebe birimi hesabına yatırılan yetkilendirme ücretinin yüzde 25'i yatırıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir." hükmüne yer verilmiştir

      

            Posta Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin İdari Ücret başlıklı 18 inci maddesinde ise;

          

            " (1) Hizmet sağlayıcısı aşağıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında Kuruma idari ücret öder:

          

            a) Hizmet sağlayıcısı, her yıl bir önceki yıla ait net satışlarının on binde otuz beşi tutarında idari ücret öder. Kurum; bu oranı azaltmaya veya binde beşi geçmemek üzere artırmaya yetkilidir. Bu ücrete esas olan matrah, hizmet sağlayıcısının yetkili olduğu döneme ait net satışlarıdır.

          

             ..."

          

            hükmüne yer verilmiştir.

          

            Buna göre; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında vermiş olduğunuz beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan şirketinizin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2 si oranında ilgili Bakanlığa ödenen evrensel posta hizmeti geliri ile her yıl bir önceki yıla ait net satışlarının on binde otuz beşi tutarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ödenen idari ücret bedelleri, Şirketinizin faaliyet konusuna ilişkin olarak şirketinizin yükümlülükleri kapsamında yapılan ödemeler olup, bu ödemlerin kargosunu taşıdığınız müşterilerinizin faturalarında ayrı bir satır olarak göstermek suretiyle yansıtılması durumunda, söz konusu bedellerin  KDV Kanununun 20 nci ve 24/c maddeleri çerçevesinde KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.