Tarih : 19.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016


T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı: 21152195-130-104

19/02/2016

Konu: AR-GE Danışmanlığı Hizmetinde KV ve KDV uygulaması

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin Urla Teknoloji bölgesinde faaliyet gösterdiği ve yine aynı bölgede Ar-Ge konusunda faaliyet gösteren başka bir firmaya vereceği Ar-Ge danışmanlık hizmetinde 4691 sayılı Kanun kapsamında kurumlar vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı ile bu hizmetle ilgili teslimin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 20 nci maddesi hükmüne göre KDV den istisna olup olmayacağı hususlarında görüş talep edilmektedir.

 

            -Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

 

            4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 12.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6170 sayılı Kanunla değişen "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde,

 

            "c) Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,

 

            I) Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğercihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayankomutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,

 

            hükümlerine yer verilmiştir.

 

            Aynı Kanunun geçici 2 nci maddesinde; "Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır." hükmü yer almaktadır.

 

            Söz konusu madde hükmünden yararlanılabilmesi için;

 

            -Bu Kanunda tanımlanan teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,

 

            -Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,

 

            -Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması

 

            gerekmektedir.

 

            Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan İstisna" başlıklı kısmının (5.12.2.2) "Yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı" başlıklı bölümünde,

 

            "Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, (6 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 9.maddesiyle değişen ibare) 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

 

            Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir... " açıklamalarına yer verilmiştir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin bölge içinde gerçekleştirdikleri ve 4691 sayılı Kanun'da tanımı yapılan Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde etmiş oldukları kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 

            Bu itibarla, İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren şirketinizin yine bu bölgede faaliyet gösteren başka bir şirkete vermiş olduğu ar-ge danışmanlık hizmetinden elde ettiği kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            -Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

 

            3065 sayılı KDV Kanununun;

 

            - 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu,

 

            - Geçici 20/1 inci maddesinde; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin KDV den istisna olduğu, Maliye Bakanlığının, program ve lisans türleri itibariyle istisnadan yararlanacak bedele ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili olduğu,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            Buna göre; İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren şirketinizin yine bu bölgede faaliyet gösteren başka bir şirkete vermiş olduğu Ar-Ge danışmanlık hizmetleri genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.