Tarih : 17.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-KDV.1-13147

17/02/2016

Konu: İthal ve yerli girdiler kullanılarak yapılan üretim   neticesinde elde edilen ürünün satış bedeli üzerinden yapılan royalti   ödemelerinin vergilendirilmesi hk.
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ithal ve yerli girdiler temin edilmek suretiyle yapmış olduğunuz üretim neticesinde elde edilen ürünün satış bedeli üzerinden firmanızca yurt dışında mukim firmaya royalty (gayri maddi hak) ödemesi yapıldığı, ithalata konu girdilerin gümrük vergisi ve ÖTV ye tabi olmamakla birlikte KDV ye tabi olduğu, yapılan royalty ödemelerinin %18 oranında KDV ye tabi olduğu, yapmış olduğunuz royalty ödemelerinin ithal girdilere isabet eden payı hesaplanarak ilgili tutarın gümrük mevzuatı hükümleri kapsamında vergilendirildiği belirtilerek, 2 No.lu KDV beyannamesi aracılığıyla yapılacak beyanda; royalty ödemelerinin yerli girdilere isabet eden payına ilave olarak ithal girdilere isabet eden ve gümrük idaresine beyan edilen payın da yer almasının gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/2 nci maddesinde her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Aynı Kanunun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hükme bağlanmıştır.

 

            Özelge talebiniz ile ilgili olarak firmanızdan istenilen yurtdışı firma ile firmanız arasında akdedilen royalty sözleşmesi ile diğer belgelerin incelenmesinden;

 

            -Royalty ödemelerinin; lisanslı ürünlerin üretimi, satışı ve temini faaliyetlerinde kullanılmak üzere teknoloji lisansını ve ticari markaların kullanımına ilişkin lisansı kapsadığı,

 

            -Royalty bedellerinin sözleşme hükümleri uyarınca Türkiye'deki net satış bedelinin %5'i olarak hesaplandığı,

 

            -Ödenen royalty bedelleri ile girdi ithalat bedelleri arasında orantısal bir ilişki bulunmadığı,

 

            -İthal edilen lisanlı girdilerin gümrük kıymetinin Gümrük Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde "eşyanın satış bedeli" yöntemine göre belirlendiği,

 

            -Royalty sözleşmesi kapsamında yapılan ödemelerin yurt içi net satış bedelleri üzerinden hesaplanması ve dolayısıyla ithalat anında satış tutarlarının henüz belli olmaması nedeniyle royalty bedelinin ithalat sırasında gümrük kıymetine dahil edilemediği,

 

            -Ayrıca lisanslı ithal girdilerin büyük çoğunluğu gümrük ve ÖTV ye tabi mallar olmadığı için royalty bedelleri hesaplandıktan sonra 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödendiği ve söz konusu KDV beyannamelerini içeren listelerin gümrük idaresine ibraz edildiği,

 

            -Öte yandan ithal girdiler arasında gümrük vergisine tabi bir mal söz konusu olduğunda ise bu eşyaların yurt içi satış bedeli üzerinden ödenen royalty bedellerinin, tutar belli olduktan sonra gümrük idaresine beyan edildiği ve hesaplanan gümrük vergisi ve KDV nin gümrük idaresine ödendiği,

 

            anlaşılmaktadır.

 

            Buna göre, firmanızca satılan markalı ürünlerden kaynaklanan ve yurt dışında mukim firmaya ödenen royalty bedeli, KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre vergiye tabi olduğundan söz konusu bedel üzerinden hesaplanacak verginin 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

 

            Diğer taraftan firmanızca,  yurtdışındaki marka hakkı sahibi firmaya ait girdilerin ithali sırasında girdinin bedeline ek olarak ayrıca bir royalty bedelinin gümrük idaresine ödenmesi halinde, 2 no.lu KDV beyannamesi ile sorumluluk kapsamında beyan edilecek tutar, gümrük idaresine beyan edilerek ödenen tutar düşüldükten sonra kalan tutar olacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.