Tarih : 04.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-KDV.13-9450

04/02/2016

Konu: KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında imalatına başlanan yatın natamam vaziyette satışı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yurt dışına ihraç etmek üzere yurt dışında mukim şirketle 2014 yılında yat imalatı sözleşmesi imzaladığınız ve söz konusu yatın imalatı için bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğünden 3065 sayılı KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında almış olduğunuz istisna belgesine istinaden ana malzeme ve sarf malzemesi alımı yaptığınız, ancak işveren şirketin ekonomik zorluğa girmesi nedeniyle yatın finansmanının sağlanamayacağı tarafınıza bildirildiğinden imalatı durdurduğunuz belirtilerek, Şirketinizce imalatına başlanan ancak natamam vaziyette bulunan yatın;

 

            - İşveren şirketle yapacağınız anlaşma ile yurt içinde Şirketiniz ile aynı konuda imalatçı 3065 sayılı KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında istisna belgesine sahip başka firmaya teslimi halinde istisna uygulaması bakımından durumun ne olacağı,

 

            - İşveren şirketle yapacağınız anlaşma ile 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamında hurda olarak tesliminin mümkün olup olmadığı,

 

            - İmalatı için almış olduğunuz istisna belgesine esas olmak üzere bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne ibraz ettiğiniz iş sözleşmesinde imalatın yurt dışına ihraç etmek üzere yapılacağının belirtilmesinin istisna uygulamasına engel teşkil edip etmeyeceği,

 

            hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

 

            13 üncü maddesinde,

 

            "Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır :


            a) Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşaası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler,

 

            ..."

 

            17 nci maddesinde,

 

            "...

 

            g) Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,

 

            ..."

 

            hükmü yer almaktadır.

 

             3065 sayılı KDV Kanununun 13/a maddesinde düzenlenen istisna uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.) bölümünde (mülga 48, 107 ve 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde) açıklanmıştır.

 

            Buna göre, Kanunun 13/a maddesinde sayılan araçları imal-inşa eden veya ettiren gerçek usulde KDV mükelleflerinin bu araçların imal-inşası ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanabilecektir. İstisna kapsamında işlem yapılabilmesi için, istisna uygulanabileceğini belirten vergi dairelerinden alınan bir yazının, teslim veya hizmeti yapacak olan mükellefe ibraz edilmesi şarttır. Mükelleflerin bu belge olmadan istisna uygulamaları halinde, istisna uygulaması nedeniyle ziyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsilen sorumlu olacaktır.

 

            Kendisine, teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini belirten vergi dairesi yazısı ibraz edilen mükellefler, başka bir şart aramadan istisna kapsamında işlem yapacaktır. Daha sonra işlemin, istisna için belirlenen şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacaktır.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre;

 

            - Yurt dışında mukim şirkete ihraç etmek üzere imalatına başlanan ancak imalatı durdurulan natamam yatın hurda olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

            - Faaliyetleri deniz taşıma araçlarının imal ve inşası olan bir şirketin, vergi dairesinden istisna belgesi alması ve bu istisna belgesinde natamam yatın bulunması halinde, Şirketiniz tarafından bu şirkete natamam yat tesliminin 3065 sayılı KDV Kanununun 13/a maddesi kapsamında KDV'den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda Şirketinizin istisna belgesi kapsamında temin ettiği ana malzeme ve sarf malzemelerinden natamam yatın imalinde kullanılanlar için istisna şartlarının ihlali söz konusu değildir. Ancak, imalat sırasında kullanılmayan ana malzeme ve sarf malzemelerinden stok haline gelenler için istisna şartları ihlal edilmiş olacaktır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.


 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.