Tarih : 12.01.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı: 76464994-130[KDV.2014.197]-11

12/01/2016

Konu: Yurtdışı firmaya ödenen giriş ücreti ve üyelik aidatında KDV.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile;

            Şirketinizin …'de yerleşik … International AG ünvanı ile faaliyet gösteren bir yabancı kuruluşa bağımsız üye firma olarak kabul edildiği, söz konusu firmanın, üye firmalar ile herhangi bir ortaklık, gelir paylaşımı, temsilcilik veya acentelik hizmetleri şeklinde bir ilişki kurulmasının sözkonusu olmadığı, üye firmaların grubun temsilcisiymiş gibi davranarak iş kabul etme hakkına sahip olmadıkları, yine … International AG ile üye firmalar arasında herhangi bir hizmet ortaklığı, ticari ilişki veya para transferi de olmayacağı,

            

            Üyelik sonucunda, üye firmalara yalnızca üye olduklarını belirtme ve üyelere sağlanan konferans veya karşılıklı personel değişim programlarına katılma hakkı gibi üyelik faaliyetinden yararlanma izni verildiği,

            

            … International AG ile yapılacak üyelik sözleşmesi kapsamında kendilerine bir defaya mahsus olmak üzere giriş ücreti, her yıl yenilenmek üzere yıllık üyelik aidatı ödeneceği,

            

            belirtilerek, söz konusu ödemelerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile katma değer vergisine tabi olması durumunda sorumlu sıfatıyla KDV beyan edilip edilmeyeceği konularında Başkanlığımızdan görüş istenilmektedir.

          

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

          

            - 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu;

          

            - 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu;

         

            - 6/b maddesinde, işlemin Türkiye'de yapılmış sayılması için, hizmetin Türkiye'de yapılması veya hizmetten Türkiye'de faydalanılması gerektiği;

         

            - 8 inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işi yapanların KDV mükellefi olduğu;

          

            - 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği;

          

            hüküm altına alınmıştır.

          

            Konu ile ilgili olarak gerekli açıklamalar Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılmış olup, anılan Tebliğin I/C.2.1.2.1. bölümünde;

          

            "3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bir hizmetin KDV'nin konusuna girebilmesi için Türkiye'de ifa edilmesi gerekmektedir. Aynı Kanunun (6/b) maddesinde ise Türkiye'de yapılan veya faydalanılan hizmetlerin Türkiye'de ifa edilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanların Türkiye'de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye'de faydalanılan hizmetler KDV'ye tabi olacaktır.

          

            Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmadığından, KDV'nin tamamı hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

         

            Buna göre; Şirketinizin …'de yerleşik … International AG ünvanı ile faaliyet gösteren bir yabancı kuruluşa, giriş ücreti ve yıllık üyelik aidatı bedeli ödemek suretiyle almış olduğu üyelik hakkı karşılığında, adı geçen firmaya üye olduğunuzu belirtme ve üyelere sağlanan konferans veya karşılıklı personel değişim programlarına katılma hakkı gibi üyelik faaliyetinden yararlanma izni verilmesinin hizmet kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu hizmetin karşılığı olarak ödenecek giriş ve yıllık üyelik ücreti üzerinden katma değer vergisi hesaplanması ve söz konusu katma değer vergisinin Şirketiniz tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

            

            Bilgi edinilmesini rica ederim.