Tarih : 11.01.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-130-2196

11/01/2016

Konu: Hizmet ihracından kaynaklanan iadenin bir kısmının mahsup bir kısmının nakit olarak talep edilip edilmeyeceği.
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca hizmet ihracından doğan alacağın kısmen mahsup kısmen nakden iadesinin talep edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edilmektedir.

 

             3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler KDV den istisna edilmiştir.

 

            İstisna uygulamasının usul ve esasları 26/04/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2) bölümünde düzenlenmiştir.

 

            1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16/10/2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/11/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

            1 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişik KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.3.)bölümünde,

 

            "...

 

            2.3.1. Mahsuben İade

 

            Mükellefleri hizmet ihracından kaynaklanan ve 5.000 TL'yi aşmayan mahsuben iade talepleri inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL'yi aşması halinde aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

 

            2.3.2. Nakden İade

 

            Mükelleflerin hizmet ihracından kaynaklanan nakden iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuna veya YMM raporuna  göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür."

            denilmektedir.

 

              Tebliğin, (IV/A-2.2) " Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi" başlıklı bölümünde,

 

              "İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse Tebliğin nakden iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin bölümlerindeki açıklamalara göre işlem yapılır. Bu şekilde yapılacak iadede, mahsup yoluyla iade edilen kısım, bu Tebliğin (IV/A-3) bölümündeki sınırın hesaplanmasında dikkate alınmaz..." şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

            Tebliğin, (IV/A-4) "YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı Nakden İadeler" başlıklı bölümünde ise,

 

            "1/6/1989 tarihli ve3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan "Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uygulamasına ilişkin genel tebliğlerle, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile KDV iadesi yapılmasının usul ve esasları belirlenmektedir.

            ...

          

            Mükelleflerin iade tutarını kısmen mahsup, kısmen nakden almak istemeleri mümkündür. Bu durumda, iade için istenen belgelerin ibraz edilmiş olması kaydıyla öncelikle muaccel hale gelen borçlara mahsup yapılır.

 

            ..."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

             Buna göre, firmanız tarafından hizmet ihracından doğan KDV iade alacağının bir kısmının mahsuben, bir kısmının nakden iadesinin talep edilmesi mümkündür.

 

             Hizmet ihracından doğan alacakların mahsuben iadesinin talebi halinde iade için aranılan belgelerin tamamlanmış olması kaydıyla öncelikle muaccel hale gelen borçlara mahsup yapıldıktan sonra kalan tutarın talep dilekçesine istisnaden diğer borçlara mahsubu mümkündür. Hizmet ihracından doğan ve mahsup sonrası kalan alacağın KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.3.2) bölümünü kapsamında nakden iadesi talep edilebilir.

 

            Öte yandan, hizmet ihracından doğan KDV alacağının nakden iadesi miktara bakılmaksızın 01/05/2014-01/11/2014 tarihleri arasındaki işlemler için teminat veya vergi inceleme raporu sonucuna göre, 01/11/2014 tarihinden itibaren yapılan işlemler için teminat, YMM raporu veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.