Tarih : 27.11.2015
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü


Sayı: 21152195-35-02-528

27/11/2015

Konu: Grup şirketlerinin faaliyetlerinde kullandıkları   araçlara ait akaryakıt harcamalarının ilgili grup şirketine yansıtılması   amacıyla düzenlenen yansıtma faturasının KV ve KDV indirimi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  grup içindeki farklı şirketler adına kayıtlı tüm araçların benzinlerinin anlaşmalı firma olan … firmasından alındığı ve diğer grup şirketlerinize ait araçların satın aldığı benzinlere ait faturaların da, … tarafından sözleşmeye taraf olan şirketiniz adına düzenlendiği, şirketinizin ise ay sonlarında diğer grup şirketlerinin aktifine kayıtlı araçların kullandığı benzinleri her bir grup şirketi adına düzenlenen fatura ile yansıttığı belirtilerek, yapılan işlemin Gelir Vergisi Kanununun 40/5 inci maddesine aykırı olup olmadığı ve … tarafından düzenlenen faturadaki KDV nin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı sorulmaktadır.

 

            KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN:

 

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasında kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı belirtilmiş; aynı maddenin ikinci fıkrasında da safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

            Bu hüküm uyarınca, safi kurum kazancının tespit edilmesinde Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi yanında Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.

 

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak indirileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

            Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü için; işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve Vergi Usul Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.

 

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, grup şirketlerinin aktifinde kayıtlı olan ve şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmayan araçlara ilişkin akaryakıt harcamalarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 

            Öte yandan, grup şirketlerinin faaliyetlerinde kullandıkları araçlara ait akaryakıt harcamalarının ilgili grup şirketine yansıtılması amacıyla şirketinizce düzenlenen faturada yer alan tutarı kazancınızın tespitinde gelir olarak dikkate almanız durumunda, grup şirketlerine yansıtılan söz konusu tutarların kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.

 

             KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

 

            -1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

 

            -29/1-a maddesinde mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinin indirilebileceği,

 

            -29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

 

            -30/d maddesinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirilemeyeceği,

 

            -34/1 inci maddesinde, yurt içinden sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait KDV nin, a1ış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıy1a indirilebileceği,

 

            hüküm altına alınmıştır.

 

            Buna göre;

 

            1-Şirketiniz ile … arasında imzalanan sözleşme kapsamında Şirketiniz aktifinde kayıtlı olan ve Şirketiniz faaliyetinde kullanılan araçların akaryakıt alımlarına ilişkin ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Grup şirketlerinin aktifinde kayıtlı olan ve Şirketiniz faaliyetlerinde kullanılmayan araçlara ilişkin akaryakıt harcamaları kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınmayacağından, bu harcamalar nedeniyle ödenen KDV nin, KDV Kanunun 30/a maddesi hükmü uyarınca indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

 

            2- Grup şirketlerinin aktifinde kayıtlı olan ve faaliyetlerinde kullanılan araçlara ait akaryakıt harcamalarının ilgili grup şirketlerine yansıtılması halinde, Şirketinizce düzenlenecek faturalarda genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanacaktır. Bu durumda, … tarafından Şirketinize düzenlenen faturalarda gösterilen KDV nin Şirketinizce indirim konusu yapılması mümkün olabilecektir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.