Tarih : 24.11.2015
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hİzmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-010.01-97222

24/11/2015

Konu: Limanlarda ve hava meydanlarında verilen hizmetin   vergisel boyutu ve fatura düzeni

 

            İlgide kayıtlı özelge formunuzda;

            - Türk ve yabancı bayraklı gemilere Türkiye'de yükleme ve tahliye operasyonları için acentelik hizmeti verdiğinizi ve söz konusu faaliyetleriniz nedeniyle Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/b maddesindeki istisna hükmünden yararlandığınızı,

            - KDV Genel Uygulama Tebliğinde, liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlere ilişkin istisna uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunulurken, işlem bedelinin 100 TL nin altında olması durumunda istisna uygulanmayacağının belirtildiğini,

            - Ayrıca yine aynı Tebliğe göre, istisna kapsamındaki hizmetin nev'inin yanı sıra, hangi deniz veya hava taşıma aracı için verildiğinin faturada gösterilmesinin şart olduğunu,

            ifade ederek, bu kapsamda iş yükünü veya gereksiz fatura düzenlenmesini engellemek adına, birden fazla gemisine hizmet verdiğiniz armatör müşterilerinize, her bir gemi bazında ayrı ayrı mı fatura düzenleneceği yoksa işlemlerin nev'i ve sefer bilgilerinin tek fatura üzerinde detaylandırılarak gemi ve işlem bazında (istisna uygulanacak/uygulanmayacak hizmetler şeklinde) ayrı ayrı gösterilmesinin yeterli olup olmayacağı hususundaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 13/b maddesinde deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Söz konusu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B 2.) bölümünde yer verilmiş olup, Tebliğin istisnanın kapsamının belirlendiği (II/B.2.1) bölümünde açıklandığı üzere, istisna kapsamındaki hizmetin nev'inin yanı sıra, hangi deniz veya hava taşıma aracı için verildiğinin faturada gösterilmesi şarttır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükmüne yer verilmiş; 229 uncu maddesinde, fatura, "... satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." şeklinde tanımlanmış, 231 inci maddesinin 5 inci bendinde, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere ve vergiden muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 230 uncu maddesinde ise "Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

            1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

            2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;

            3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;

            4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;

            5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası..." hükmü yer almaktadır.

            Buna göre; faturada, Vergi Usul Kanunu uyarınca yer alması gereken asgari bilgilerin bulunması ve birden fazla gemisi olan armatöre verdiğiniz hizmetler için hizmetin verildiği tarihten itibaren azami yedi günlük fatura düzenleme süresinin aşılmaması şartıyla farklı gemilere ait sefer bilgisi ve işlem nev'ilerinin tek faturada detaylandırılarak gösterilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.