Tarih : 24.11.2015
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef   Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-010-97108

24/11/2015

Konu: Yabancı bayraklı gemilere yapılan mal satışı ve hizmet ifalarının KDV Kanunu karşısındaki durumu


            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yabancı bayraklı gemilere jeneratör ve çeşitli yedek parça teslimi yapıldığı, bakım-onarım hizmeti verildiği, söz konusu malların alıcıya şirket merkezinde teslim edilmek veya kargo ile yurtdışı adresine gönderilmek suretiyle ihraç edildiği belirtilerek, mezkur mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV'den istisna olup olmadığı, istisna ise gümrük çıkış beyannamesine bağlanamaması durumunda ne şekilde tevsik edilebileceği, özel faturanın kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            3065 sayılı KDV Kanununun;

 

            1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

 

            6/b maddesinde, Türkiye’de yapılan veya faydalanılan hizmetlerle ilgili işlemlerin Türkiye’de yapılmış sayılarak KDV'ye tabi tutulacağı,

 

            11/1-a maddesinde, ihracat teslimlerinin ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

 

            12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması gerektiği,

 

            12/2 inci  maddesinde de, yurt dışındaki müşteri tabirinin; ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade edeceği, bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için; hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,

 

             hüküm altına alınmıştır.

 

            Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı, KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-1.1 Gümrük Beyannameli Mal İhracı" bölümünde; Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimlerin ihracat teslimi kapsamında KDV'den istisna olduğu, bu teslimlerin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilebilmesi için gümrük çıkış beyannamesi ile tevsik edilmesi gerektiği düzenlemelerine yer verilmiştir.

             

             Söz konusu Tebliğin "II/A-1.1.2 İstisnanın Tevsiki" başlıklı bölümünde;

 

             " ...

 

            Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir.

            ..."

 

            "II/A-1.2. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)" başlıklı bölümün "1.2.2. İstisnanın Şartları" alt bölümünde;

 

           " ...

 

            İstisna izin belgesine sahip mükellefler, aşağıdaki şartların mevcudiyeti halinde KDV hesaplamadan işlem yapar:

 

            a) Teslim, Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu alıcılara veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair ilgili ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılara yapılmalıdır.

 

            b) Satılan malların bedelleri toplamının 2.000 TL’nin üzerinde olması gerekir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.

 

            c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallar için bu kapsamda işlem yapılamaz.

 

            Bu kapsamdaki satışlarda, şekil ve muhtevası Gelir İdaresi Başkanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen Tebliğ ekinde yer alan (EK:4) "Özel Fatura" kullanılır.

 

            ..."

 

             "II/A-2. Hizmet İhracı" başlıklı bölümünün "2.1. İstisnanın Kapsamı" alt başlıklı bölümünde de;

 

        "3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesi kapsamında bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, aynı Kanunun (12/2) nci maddesine göre;

 

            - Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması,

            - Hizmetten yurtdışında faydalanılması,

 

            gerekir.

 

            Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile tevsik edilir.

 

            Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır.

 

            ...

 

            Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara verilen tadil, bakım, onarım hizmetleri hizmet ihracı kapsamında KDV’den istisnadır.

 

            ..."

 

            açıklamalarına yer verilmiştir.

 

             Buna göre,

 

            -  Yabancı bayraklı gemilere şirketinizce verilen bakım-onarım hizmetleri, hizmet ihracına ilişkin şartları taşıması kaydıyla, Kanunun 11/1-a ve 12/2 nci maddeleri kapsamında  KDV'den istisna olacaktır.

 

            - Şirketiniz tarafından yurtdışındaki  müşteriye jeneratör ve yedek parça tesliminin posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılması halinde Kanunun 11/1-a maddesi kapsamında ihracat istisnası uygulanması mümkündür.

 

            -  Şirketiniz tarafından KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-1.2) bölümünde yapılan açıklamalar kapsamında Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara özel fatura ile KDV hesaplanmaksızın jeneratör ve yedek parça teslimi mümkün bulunmaktadır. Özel faturanın, şirketiniz, alıcı veya taşıyıcı firma tarafından onaylatılması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.