Tarih : 24.11.2015
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF   HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: 37009108-130[32.md/2015-254]-28052

24/11/2015

Konu: Şirketin devri halinde KDV iade alacağının durumu
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Firmanızın … tarihinde … vergi kimlik numaralı … San. ve Tic. Ltd. Şti.'yi Türk Ticaret Kanununun 145-146 ncı maddeleri ve Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ile 21 inci maddeleri çerçevesinde aktif ve pasifiyle kül halinde devir aldığını belirterek devir alınan şirketin katma değer vergisi iade alacağının firmanızın vergi ve sosyal güvenlik kurum borçlarına mahsubunun mümkün olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

 

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun; 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemlerinin (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

         Buna göre, … San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Kanunun 17/4-c maddesi çerçevesinde firmanıza devri, katma değer vergisinden istisna olup, devralınan firmanın bilançosunda yer alan ve sonraki döneme devreden KDV nin firmanız tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca devrolan firmanın KDV iade alacağı, bu bilanço kalemini devralan şirketinize intikal edecek olup … San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin KDV iade alacağının firmanızın vergi ve sosyal güvenlik kurum borçlarına mahsubu mümkün bulunmaktadır.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.