Tarih : 22.06.2016
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

ÇOK İVEDİ

Sayı: 45404237-135[15-27]-160

22/06/2016

Konu: ÖTV si ödenmiş tekneye ikinci el motor alımında ÖTV.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, ….'den … tarihli noter satış sözleşmesi ile satın aldığınız ikinci el dıştan takma deniz motorunu, …. tarihinde %8 (…. TL) ÖTV ödeyerek satın aldığınız teknenize monte ettirdiğiniz, müteakiben teknenizi liman müdürlüğüne kayıt ettirmek istediğinizde ikinci el motorla ilgili ilave ÖTV ödemeniz gerektiğinin liman müdürlüğünce tarafınıza iletildiği, söz konusu dıştan takma motorun adı geçen kişi tarafından 2009 yılında 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında %0 ÖTV oranı uygulanarak satın alınmış tekneye ait olduğu, daha önce ÖTV'nin konusuna giren işlemi gerçekleşmiş tekneye ait söz konusu ikinci el motorun, ÖTV'si ödenerek iktisap edilen tekneye monte ettirilmesi işlemi ile ilgili olarak ilave ÖTV ödenip ödenmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.


            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı ve imalatçıları tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna girmekte olup, Kanuna ekli (II) sayılı liste uyarınca, 8901.10.10.00.11 G.T.İ.P. numaralı 18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar), 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralı yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) ile 89.03 G.T.İ.P. numaralı yatlar ve diğer eğlence ve spor tekneleri, kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) ÖTV kapsamında yer almaktadır.


            Mezkûr Kanunun;


            - (2/1-b) maddesinde ilk iktisap deyimi; (II) sayılı listedeki taşıtlardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi,


            - (2/1-c) maddesinde, kayıt ve tescil; motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescil,


            - (2/1-d) maddesinde ise motorlu araç ticareti yapanlar; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenler


            olarak tanımlanmış; (3/a) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki kayıt ve tescile tabi araçlarda vergiyi doğuran olayın, araçların ilk iktisabında meydana geldiği; (4/1) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan araçlar için verginin mükellefinin motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler ve müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler, kayıt ve tescile tâbi olmayanlar için ise imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu hükme bağlanmıştır.


            Bunun yanı sıra, aynı Kanunun (11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği; (12/1) maddesinde, ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hüküm altına alınmıştır.


            Ayrıca, yukarıda yer verilen hükümlerin Kanuna ekli (II) sayılı liste bakımından uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar 1/5/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde yapılmış olup, bu Genel Tebliğin;


            - (I/B/3.1) bölümünde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde geçen "kayıt ve tescile tabi olanlar" ifadesinin, deniz taşıtları için, belediyeler veya liman başkanlıklarınca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olan taşıtları kapsadığı, bağlama kütüğüne kaydı zorunlu olanların da bu kapsamda değerlendirildiği,


            - (III/B/2.7) bölümünde, (II) sayılı listede yer alan taşıtların motorlarının, Kanuna ekli listelerde yer almadığından taşıttan ayrı olarak ÖTV'ye tabi olmadığı; ancak, 100 kilogramın altındaki bir kayığın, sonradan motor eklenmek suretiyle 100 kilogramı geçen motorlu deniz taşıtı haline getirilmesi durumunda, (II) sayılı liste kapsamına giren bir mal imal edilmiş olacağından, söz konusu taşıt için genel hükümler çerçevesinde ÖTV beyan edilip ödenmesi gerektiği,


            - (IV/Ğ/1) bölümünde, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınan, ancak kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka taşıta dönüştürülen taşıtların ilk iktisabında ÖTV'nin doğduğu, dolayısıyla, kayıt ve tescile tabi bir taşıtı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak/yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka taşıt imal edenler tarafından, ÖTV mükellefi olarak, söz konusu taşıtların ilk iktisap kapsamında teslim edilmesi, kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya kendi adına kayıt ve tescil ettirilmesi işleminde vergi beyan edileceği ve ödeneceği; bu uygulamada, tadilat/ek imalat sonucu taşıtın Kanuna ekli (II) sayılı listeye göre aynı veya daha yüksek oranda ÖTV'ye tabi olan başka bir taşıta dönüştürülmesi halinde ek/ilave ÖTV aranmasının yanı sıra, taşıtın daha düşük oranda ÖTV'ye tabi bir başka taşıta dönüştürüldüğü, ancak matrahtaki artış dolayısıyla daha yüksek tutarda vergi hesaplanan durumda da ek/ilave ÖTV arandığı; ÖTV ödenerek satın alınan taşıtların kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka taşıta dönüştürülmesi suretiyle ilk iktisabında, tadilata/ek imalata tabi tutulan taşıtın iktisabında ödenen ÖTV'nin, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan taşıtlar için hesaplanan ÖTV'den indirilebileceği


            belirtilmiştir.


            Bu çerçevede, ÖTV'si ödenerek satın alınan bir deniz taşıtının, ilk defa kayıt ve/veya tescilinden önce bir başka deniz taşıtına dönüştürülmek suretiyle ilk iktisabı veya ilk iktisap kapsamında teslimi ÖTV'ye tabi olduğundan, bu kapsamda bir başka deniz taşıtı imal ederek ilk iktisap kapsamında teslim eden, kullanmaya başlayan, aktife alan veya kendi adına kayıt ve/veya tescil ettirenler tarafından, ilk iktisaptan önce ÖTV mükellefi olarak ilave ÖTV beyan edilip ödenmektedir.


            Dolayısıyla, motorsuz bir tekneye motor monte edilmesi suretiyle yapılan/yaptırılan tadilat işlemi, motorsuz bir teknenin motorlu bir tekneye, dolayısıyla başka bir deniz taşıtına dönüştürülmesi mahiyetinde olduğundan, dönüşüme tabi tutulan teknenin kayıt ve/veya tescilinden önce yapılan/yaptırılan söz konusu tadilat işleminde, dönüşüm sonrası taşıtın ilk iktisabından önce ilave ÖTV'nin beyan edilip ödenmiş olması aranmakta olup, tadilat sonrası taşıtın, tadilatı yapan /yaptıran tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adına kayıt ve tescil ettirilmesi halinde beyan edilecek ÖTV'nin, yapılan tadilat masrafları ve tadilata tabi tutulan taşıt bedeli dikkate alınmak suretiyle belirlenen emsal bedel üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Bu durumda, tadilata tabi tutulan taşıtın iktisabında ödenen ÖTV'nin, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan taşıt için hesaplanan ÖTV'den indirilebileceği tabiidir.


            Buna göre, ÖTV'sini ödemek suretiyle satın aldığınız motorsuz tekneye, kayıt ve/veya tescilinden önce dıştan takma motor monte edilmesi/ettirilmesi suretiyle gerçekleştirdiğiniz tadilat işlemi dolayısıyla, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ilave ÖTV beyan ederek ödemeniz gerekmektedir. Söz konusu dıştan takma motorun 2009/15315 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin yürürlükte bulunduğu dönemde % 0 ÖTV oranı uygulanmak suretiyle iktisap edilmiş bir tekneden sökülmüş olması bu yönde işlem tesis edilmesine engel teşkil etmeyecektir.


            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.