Tarih : 01.06.2016
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

SİİRT VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 85632212-010.01-3

01/06/2016

Konu: ÖTV'si ödenmiş taşıtların ihracından sonra yeniden Türkiye'ye ithal edilmesi durumunda ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden, …'da üstlenilen inşaat işinde kullanılmak üzere, yurt içinden ilk iktisaplarında ÖTV'si ödenen ve Türkiye'deki faaliyetlerinizde kullanılan (kamyon, kamyonet, çekici, vinç, beton mikseri, beton pompası, römork v.b.) inşaat ekipmanlarının yurt dışında kullanılmak üzere …'a gönderildiği, bu ülkedeki inşaatlarınızın tamamlanması nedeniyle söz konusu ekipmanların tekrar Türkiye'ye getirilmek istendiğinden bahisle bu ithalat işleminin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hususunda Defterdarlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithali veya imalatçıları tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabidir.

            Ayrıca, mezkûr Kanunun;

            - (2/1-a) maddesinde "ithalat", verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi,

            - (2/1-b) maddesinde "ilk iktisap", (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi

            olarak tanımlanmıştır.

            Bunun yanı sıra, aynı Kanunun (7/6) maddesinde, Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.) ÖTV'den müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, …'daki inşaat işlerinizde kullanılmak üzere adı geçen ülkeye Firmanızca ihraç edildiği belirtilen araçlardan, daha önce yurt içinden iktisaplarında ÖTV'si ödenmiş olan, mezkûr Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki araçların, bahsi geçen inşaat işlerinin tamamlanmasını müteakip Türkiye'ye ithali işlemi, söz konusu araçlara ilişkin olarak daha önce Türkiye'de ÖTV ödendiğinin tevsikine bağlı olarak, ÖTV'ye tabi olmayacaktır.

            Ancak, söz konusu araçların Özel Tüketim Vergisi Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile (8/2) maddesinde düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilmiş olması ve Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddeleri kapsamında geri getirilmesi halinde, ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, söz konusu araçlarla ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.