Tarih : 24.05.2016
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 96620903-135[15/2-a-2016/3]-100888

24/05/2016

Konu: Veraset yoluyla intikal eden araçlarda ÖTV istisnası

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, anneniz … tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesi kapsamında ÖTV'den müstesna olarak ilk iktisabı yapılarak … tarihinde tescil edilen … plakalı aracın adı geçenin … tarihinde vefatı üzerine mirasçılarına intikal ettiği, annenizin ölümünden daha önce babanız …'ın … tarihinde vefat ettiği ve babanız adına kayıtlı 19 dönüm tarla ile 1 evin bulunduğu fakat bunlara ilişkin gerekli hukuki işlemlerin yapılmamasından dolayı anneniz üzerine kayıtlı araçtan başka bir mal veya hakkın bulunmadığı, diğer mirasçıların … tarihinde noter nezdinde düzenlenen feragatname ile söz konusu araç üzerindeki miras haklarından lehinize feragat ettiği, bu durumda söz konusu taşıtın adınıza tescilinde ÖTV yönünden herhangi bir yükümlülüğünüzün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün istendiği anlaşılmaktadır.


4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesinde,  (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallardan, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulananların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte ÖTV alınacağı; ancak Kanunun (7/2) maddesi çerçevesinde istisnadan yararlananların bu istisnadan yararlanarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hükmün uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.


Mezkûr Kanunun (15/2-a) maddesi uygulamasına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/G) bölümünde yapılmıştır.


Buna göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmamaktadır. Dolayısıyla, birden fazla mirasçının bulunması halinde, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi kaydıyla, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmamaktadır.


Ayrıca, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın bulunması halinde, diğer mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren noter onaylı belgenin ibrazı şartıyla, istisnadan yararlanılmış olan taşıtın, lehine feragat edilen mirasçıya intikali de esas itibarıyla "veraset yoluyla intikal" olarak değerlendirilmekle birlikte, Kanunun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV aranmaması için terekede yer alan diğer mal ve/veya hakların değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması gerekmektedir.


Bunun yanı sıra, söz konusu uygulamada, ÖTV'den müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya hakkın "birden fazla mal ve hak" kapsamında değerlendirilebilmesi için söz konusu mal ve/veya hakkın veraset ve intikal vergisi beyannamesine dahil edilmiş olması gerekmekte olup, mezkûr beyannameye dahil edilmeyenler "birden fazla mal ve/veya hak" kapsamında değerlendirilmemektedir. Öte yandan, veraset ve intikal vergisi beyannamesiyle beyan edilen tapu veya tapular ile banka veya bankalardaki paralar, hisse senedi, tahvil, telefon, araba gibi menkul malların değerinin belgelerle tevsik edilmesinin gerektiği tabiidir.


Bu çerçevede, muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın bulunması ve mirasçıların taşıt üzerindeki mülkiyet haklarından (miras paylarından) ivazsız olarak tek bir mirasçı lehine feragat etmeleri halinde, lehine feragat edilen mirasçının aracı kendi adına tescil işleminde ÖTV aranmaması için, taşıt dışında mirasçılara intikal eden mal ve/veya hakkın veraset ve intikal vergisi beyannamesine dahil edilmiş olması ve bunların söz konusu beyannamede beyan edilen değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olması şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, diğer mirasçıların vereceği feragatnameye istinaden taşıtı devralan mirasçı tarafından, taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkına (miras payına) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, Kanunun (15/2-a) maddesi çerçevesinde hesaplanan ÖTV'nin beyan edilip ödenmesi aranmaktadır.


Diğer taraftan Türk Medeni Kanununa göre, bir kimsenin ölümü ile terekesi onun mirasçısına geçmektedir. Mirasın intikalinde, miras bırakanın bütün haklarının ve borçlarının mirasçıya geçmesi söz konusu olup, tereke bir bütün (kül) halinde intikal etmektedir. Külli halefiyet denilen bu durumda miras, bırakanın ölümü ile herhangi bir hukuki işlem yapmaya gerek kalmadan yasal mirasçılarına intikal eder.


Dolayısıyla, …'ın (babanızın) ölümü ile hâlen …'ın (babanızın) üzerinde tapuda kayıtlı görülen gayrimenkuller herhangi bir hukuki işlem yapmaya gerek olmaksızın yasal mirasçıları olan çocukları ile eşi …'a (annenize) intikal ettiğinden söz konusu gayrimenkuller veraset ve intikal vergisi beyannamesine dahil edilmiş olması kaydıyla …'ın (annenizin) terekesine de dahil olmaktadır.


Bunun yanı sıra, başvurunuz eklerinin tetkikinden, babanızın vefatı sonrasında, mirasçılardan …'ın başvurusu üzerine … Sulh Hukuk Mahkemesince verilen, mirasçılık belgesinin sübutuna ilişkin … tarihli ve …, K. No: … sayılı Kararın, babanızdan kalan mirasın 7 payının anneniz …'a aidiyet ve isabetine hükmünü de içerdiği anlaşılmıştır.


Buna göre, annenizin vefatı üzerine mirasçılarına intikal eden, babanızın mirasından annenize isabet eden 7 payın değerinin, söz konusu taşıtın değeri ile mütenasip olması halinde, diğer mirasçıların taşıt üzerindeki mülkiyet haklarından (miras paylarından) noter nezdinde yapılmış feragatname ile lehinize feragat etmelerine bağlı olarak taşıtın adınıza tescil edilmesi aşamasında Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesi kapsamında ÖTV aranması söz konusu olmayacaktır. Ancak, bunun için, babanızdan annenize kalan bahse konu 7 payın da, annenizin vefatı üzerine verilen veraset ve intikal beyannamesi ile beyana konu edilmesi gerektiği tabiidir.


Ancak, söz konusu paylar, annenizin vefatı üzerine verilen veraset ve intikal beyannamesi ile beyana konu edilmekle birlikte, değerinin taşıtın değeri ile mütenasip olmaması durumunda, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (15/2-a) maddesi kapsamında aracın diğer mirasçıların feragatine bağlı olarak tarafınıza intikalinde, adınıza kayıt ve tescil işleminden önce, taşıt üzerindeki kendi mülkiyet hakkınıza (miras payınıza) karşılık gelen kısım hariç olmak üzere, ÖTV'nin hesaplanarak beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.