Tarih : 04.01.2016
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-135-251

04/01/2016

Konu: (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların ithal edilerek listelerde yer almayan bir malın imalinde kullanılması halinde ÖTV uygulaması.


            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanızca yurt dışından ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2712.20.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın ÖTV'ye tabi olmayan 3505.20.10.90.00 G.T.İ.P. numaralı malın imalinde kullanılması ve üretilen bu malın da yurt içine normal teslimi halinde ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
 
            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-a) maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, (2/1-e) maddesinde teslim tanımlanmış, (2/3-a) maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
 
            Kanunun 3 üncü maddesinde, (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın yurtiçi teslimlerde ve teslim sayılan hallerde meydana geleceği, 4 üncü maddesinde de söz konusu mallarda verginin mükellefinin, bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu hükme bağlanmıştır.
 
            Kanunun 14 üncü maddesi hükmüne istinaden ÖTV, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunmakta ve beyanname verme süresi içinde ödenmektedir. Ayrıca aynı madde hükmüne göre, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemi, her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem olup, bu mallar için beyanname ise vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
 
             Diğer taraftan, adı geçen Kanunun 16/4 maddesi hükmüne istinaden, söz konusu malların ithalinde, ödenecek ÖTV' ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınmaktadır.
 
            Bahsi geçen madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 5/3/2015 tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde yer almaktadır.
 
            Bu bağlamda, ithalatçı imalatçı firmanız tarafından doğrudan ithal edilen (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki 2712.20.10.00.00 G.T.İ.P. numaralı malın; ÖTV'ye tabi olmayan 3505.20.10.90.00 G.T.İ.P. numaralı malın imalinde kullanılması, ÖTV Kanununun (2/3-a) maddesi hükmü uyarınca teslim sayılacağından, ithal ettiği bu malı ÖTV'ye tabi olmayan bahsi geçen malın imalinde kullanan firmanızın, imalatta kullandığı mal için yürürlükteki vergi tutarı üzerinden ilgili vergilendirme dönemine ilişkin olarak ÖTV beyan ederek ödemesi gerekmektedir. ÖTV'ye tabi olmayan malın imalinde kullanılan söz konusu malın ithalatı sırasında gümrük idaresince alınan teminatın çözümü işlemleri ise bahsi geçen Tebliğin (V/A-3.2/ç) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.
                              
            Bununla birlikte, firmanızca üretilen 3505.20.10.90.00 G.T.İ.P. numaralı mal, Kanuna ekli listeler kapsamında yer almadığından, söz konusu malın tesliminde ÖTV hesaplanmayacağı tabiidir.
 
            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.