Tarih : 04.01.2016
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı: 39044742-135-255

04/01/2016

Konu: Yedek parçaların birleştirilmesi ve yağlanmasında kullanılan ve aynı kutu içinde ithal edilen gres yağ ve madeni yağların ÖTV'ye tabi olup olmadığı.
 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile eklerinin incelenmesinden; marka kamyon ve bu kamyonlara ait yedek parçalar ile marka deniz motorları ve bu deniz motorlarına ait yedek parçaların ithalatı, satışı ve teknik servis faaliyetleri ile iştigal ettiğiniz, bu kapsamda "cylinder liner kit, impeller kit, sealing sleeve, pressure limiting, sealing ring kit, gasket kit, repair kit" olarak tanımlanan malların kutu içinde tek parça halinde (kit halinde) ithal edildiği, bu şekilde kit olarak tabir edilen parçaları bir araya getirmek, ısınma ve deformasyonu önlemek, suya dayanıklılığı, su sızdırmazlığını ve parçaların rahat hareket etmesini sağlamak ve benzeri amaçlarla söz konusu kutu içine 10-20 gramlık tüpler halinde gres yağ veya madeni yağlar konulduğu, kit olarak adlandırılan ürünün içinde ürüne esaslı özelliğini veren conta ya da keçe olduğu ve tüp içinde yer alan bahse konu yağların sadece bu ürünleri kullanmak veya birleştirmek için gerekli yardımcı bir ürün olduğu belirtilerek, yedek parça ile aynı kutu içinde ithal edilen söz konusu yağların ÖTV'nin konusuna girip girmediği, ithalat aşamasında teminat verilip verilmeyeceği, bu yağlarla ilgili olarak mükellefiyet tesisine gerek olup olmadığı ve 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında işlem yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 
            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulacağı ve söz konusu Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mallar olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 2 nci maddesinde teslim ve teslim sayılan haller tanımlanmış, 3 üncü maddesinde ise (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın, yurt içi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

 
            Söz konusu madde hükümleri çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithali ÖTV'nin konusuna girmediğinden, vergiyi doğuran olay bu malların ithali aşamasında değil ithalatçıları tarafından yurt içinde yapılan teslimlerinde meydana gelmektedir.
            Ayrıca, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe giren ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/Ç-1.1) bölümünde de açıklandığı gibi, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar için ÖTV mükellefiyeti, bu mallara ilişkin üretim faaliyetlerine başlanmasından önce ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilir. Ancak ÖTV mükellefiyeti bulunmayanların söz konusu malları ithal etmeleri halinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde mükellef tarafından ÖTV Kanununun 16/4 üncü maddesine göre gümrük idaresine teminat verilmesi gerektiğinden, bu mallara ilişkin ÖTV mükellefiyeti en geç ithal tarihinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine tesis ettirilir.

 
            Diğer yandan, ÖTV Kanununun 14 üncü maddesinde (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme döneminin, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönemden oluştuğu belirtilmiştir.

 
            ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (IV/B) bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca, ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadır. Bununla birlikte, yalnızca (I) sayılı listedeki malların ithali dolayısıyla ÖTV mükellefiyeti tesis ettirenlerin, her bir gümrük beyannamesi kapsamında ithal ettikleri bu listedeki mal miktarı toplamının, bu mallar için ÖTV Kanununda belirlenen ölçü birimine göre 1 kg veya 1 lt ya da bu miktarların altında olması halinde, söz konusu malların ithalatçılarca teslim edildiği tarihe kadarki vergilendirme dönemleri için beyanname verme zorunlulukları olmayıp, bunların sadece teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemlerinde beyanname vermeleri zorunludur.    

 
            Diğer taraftan, ÖTV Kanununun 16/4 üncü maddesinde, (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek olan ÖTV'ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu teminatın alımı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ise ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (V/A) bölümünde açıklanmıştır.


            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, ÖTV Kanununun 16/4 üncü maddesi gereği teminat verilmek suretiyle yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılmak üzere yedek parçalarla birlikte 10-20 gramlık tüpler içerisinde kit halinde ithal edildiği anlaşılan, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki gres yağı veya madeni yağlara ilişkin olarak, en geç ithal tarihinde ÖTV yönünden bağlı olunacak vergi dairesine ÖTV mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekmektedir.


            Bununla birlikte, her bir gümrük beyannamesi kapsamında ithal edilen 1 kg veya 1 lt ya da bu miktarların altında olan söz konusu mallara ilişkin, bu malların teslim edildiği tarihe kadarki vergilendirme dönemleri için beyanname verme zorunluluğunuz olmayıp, bu mallara ilişkin sadece teslimin gerçekleştiği vergilendirme dönemlerinde beyanname verilmesi mümkündür.


             Öte yandan, 431 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ilişkin açıklamaların yer aldığı 70 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin (2.1) bölümünde, "Kapsama girmekle birlikte Tebliğde yer alan işlemleri esas faaliyet olarak gerçekleştirmeyen mükelleflerin sadece ilgili işlemlere yönelik kayıtları elektronik ortamda oluşturmaları ve muhafaza etmeleri yeterlidir." ifadesine yer verilmiştir.


           Bu kapsamda, şirketinizin esas faaliyet konusunun bahsi geçen malların ithalatı, imalatı veya dağıtımı olmadığı anlaşıldığından, yalnızca ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki işlemlere ilişkin kayıtların elektronik ortamda oluşturulması ve muhafaza edilmesi yeterlidir.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.