Tarih : 19.06.2015
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı: 16700543-135-34

19/06/2015

Konu: Özel Tüketim Vergisi İadesi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde; ÖTV mükellefiyeti olmayan şirketinizin 5/3/2014 tarihinde kurulduğu ve ayakkabı termo tabanı için granül imalatı faaliyetinde bulunduğu, sanayi sicil belgesini 22/5/2014 tarihinde aldığı, imalatta girdi olarak kullanılacak hammaddelerden bir kısmını bu belgenin alınmasından önce 2014 yılı Mart ve Nisan aylarında satın aldığı ve imalatta kullandığı belirtilerek, imalatta kullanılan bu mallardan ÖTV'ye tabi olanlar için ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.
 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur.
 
            Diğer yandan, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde, vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararname ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, alıcı imalatçılar (sanayi sicil belgeli imalatçılar) tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması sağlanmıştır.
 
            Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. Aynı maddenin (2) numaralı fıkrasında ise, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde, bu kapsamdaki imalatlar için (1) numaralı fıkra hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.
 
            Kararnamenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalara, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Genel Tebliğinin (III/C-1) bölümünde (bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce ise 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde) yer verilmiştir.
      
            Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak Tebliğin (III/C-1.1.3) bölümünde, bu uygulama kapsamında "Sanayi Sicil Belgesi"ni haiz alıcı imalatçıların imal ettikleri malların bünyelerinde girdi olarak kullandıkları (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dâhil) mallara ilişkin iade talep edebileceği, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan ve EPDK'nın 25/12/2014 tarihli ve 2014/5373 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinde sayılan madeni yağların imalatı ile söz konusu EPDK Kararında madeni yağ olarak sayılmayan ancak akaryakıta karıştırılması veya doğrudan akaryakıt olarak kullanılması mümkün olan diğer malların imalatında girdi olarak kullanılan mallara ilişkin ödenen ÖTV için iade talep edilemeyeceği açıklanmıştır.
 
            Aynı Tebliğin (III/C-1.1.5) bölümünde ise, bu uygulama kapsamında kullanılmak üzere ÖTV mükelleflerinden satın alınan malların satın alma tarihini, ithal edilen malların ise ithal tarihini takip eden ay başından itibaren 12 ay içinde imalatta kullanılarak yine aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden iade talebinde bulunulabileceği ancak 12 nci ay içerisindeki kullanımlara ilişkin iade taleplerinin bu ayı takip eden ay sonuna kadar yapılabileceği, bu süreler geçtikten sonra iade talep edilemeyeceği belirtilmiştir.
 
            Bu bağlamda, şirketiniz tarafından sanayi sicil belgesini haiz olduğunuz 22/5/2014 tarihinden önce vergisi ödenerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların, bu tarihten sonra granül isimli malın imalatında kullanılmış olması halinde söz konusu mallar için ödenen ÖTV'nin; imal edildiği belirtilen malın madeni yağlar veya madeni yağ olmamasına rağmen doğrudan akaryakıt olarak ya da akaryakıtlara karıştırılmak suretiyle kullanılabilen mallar arasında yer almaması şartıyla, 2012/3792 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi uyarınca bahse konu Tebliğdeki usul ve esaslar çerçevesinde iadesi mümkündür.
 
            Bununla birlikte, sanayi sicil belgesi alınmadan önceki tarihlerde imalatta girdi olarak kullanılan söz konusu mallara ilişkin ödenen ÖTV'nin iadesinin ise, iade için yukarıda belirtilen mevzuatta öngörülen şartların tamamının yerine getirilmemiş olması nedeniyle mümkün olmayacağı tabiidir.
 
            Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.