Tarih : 18.06.2015
Yayın Dönemi : Ağustos 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-135-61739

18/06/2015

Konu: ÖTV (I)sayılı listenin A ve B cetvellerinde yer alan ürünlerin söz konusu listenin içinde veya liste dışında kullanılması durumunda üretimde kullanılan ürüne ait yüklenilen ÖTV'nin iadesi hakkında.

            İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızın incelenmesinden, üretim tesisinizde petrokimya, asfalt emisyonları ve madeni yağ geri dönüşüm faaliyetinde bulunduğunuz ve özetle;


            -ÖTV  Kanununa ekli listelerde yer almayan 2807.00.10.00.11 G.T.İ.P. numaralı saf sülfürik asit ile aynı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve ÖTV tutarı 1,3007 TL/kg olan 2710.19.99.00.22 G.T.İ.P. numaralı light neutral isimli malın sulfanasyon  biriminizde işleme tabi tutularak, ÖTV'ye tabi olmayan 3402.11.90.90.19 G.T.İ.P. numaralı yüzey aktif elde ettiğiniz belirtilerek, üretilen ürünün imalatında kullanılan light neutral isimli mal için ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı,

 
            -Geri dönüşüm yoluyla imal ettiğiniz ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve ÖTV tutarı sıfır olan 27.13 tarife pozisyonunda yer alan  penetrasyon asfalt malzemesi ile aynı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve ÖTV tutarı 1,3007 TL/kg olan ve vergisi ödenmek suretiyle satın alındığı anlaşılan 2710.19.99.00.25 G.T.İ.P. numaralı diğer madeni yağları birleştirip, yine bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki 2715.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı ve ÖTV tutarı sıfır olan bitumlu bağlayıcı imal ettiğiniz ifade edilerek, üretilen malın imalatında kullanılan diğer madeni yağ için ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı,

 
            -Geri dönüşüm tesislerinizde atık yağların işlenmesinden sonra 27.13 tarife pozisyonundaki bitümen ile 2715.00.00.00.00 G.T.İ.P numaralı çatı izolasyon astarı (bitümenli sakız) elde edildiği, söz konusu ürünlerin ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer aldığı ancak ÖTV tutarının sıfır olduğu belirtilerek, bu ürünlere ilişkin fatura düzenlenirken ÖTV tutarının sıfır (0) olarak gösterilip gösterilmeyeceği ile bu ürünlere ilişkin ÖTV beyannamesi verilip verilmeyeceği

 
            hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

 
            4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dâhil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde teslim deyimi tanımlanmış ve aynı maddenin (3) numaralı fıkrasının (a) bendinde, vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

 
            Adı geçen Kanunun 3 üncü maddesinde (I) sayılı listede yer alan mallar için vergiyi doğuran olayın, yurtiçi teslimlerde veya teslim sayılan hallerde meydana geleceği, 4 üncü maddesinde ise (I) sayılı listedeki mallarda verginin mükellefinin, bu malları imal veya ithal edenler ya da ÖTV uygulanmadan önce bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu ifade edilmiştir.

 
            Öte yandan, ÖTV Kanununun 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında, ÖTV'nin mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunacağı, verginin beyanname verme süresi içinde ödenmesi gerektiği, bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan mallar bakımından vergilendirme döneminin her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem olduğu ve söz konusu mallar için beyannamenin de bu vergilendirme dönemlerini izleyen 10 uncu günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı oluğu vergi dairesine verileceği hükme bağlanmıştır.

 
            Aynı Kanunun 15 inci maddesi hükmünce de mükellefler ÖTV'yi satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar.

 
            ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin yukarıda yer alan hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulamasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalara, 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 16/3/2015 tarihinde yürürlüğe giren Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde (bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde) yer verilmiştir.

 
            Diğer taraftan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kararname ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, sanayi sicil belgesini haiz alıcı imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması sağlanmıştır.

 
            Bahse konu Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için bahse konu maddede G.T.İ.P. numaraları itibariyle karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarlarının uygulanacağı öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu maddenin (2) numaralı fıkrasında,  4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için Kararname eki Kararın 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası  hükmünün uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 
            Söz konusu Kararnamenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar, Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/C-1) bölümünde ( bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 26 ve 33 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde) yer almaktadır.


            Yukarıda yer alan hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde;


         -2807.00.10.00.11 G.T.İ.P. numaralı saf sülfürik asit ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.99.00.22 G.T.İ.P. numaralı light neutralın işleme tabi tutulması sonucunda üretildiği ve 3402.11.90.90.19 G.T.İ.P. numarasında yer aldığı ifade edilen malla ilgili olarak, üretimde kullanılan light neutral için ödenen ÖTV'nin 2012/3792 sayılı Kararname eki Kararın 1 inci maddesi kapsamında iade edilip edilemeyeceği konusunda Başkanlığımızca değerlendirme yapılabilmesi için, öncelikle üretilen bu malla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan yazışma neticesinde söz konusu malın 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 inci maddesinde tanımlanan akaryakıtlara karıştırılması veya akaryakıt olarak kullanılmasının mümkün olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu hususun söz konusu Bakanlıklarınca tespit edilebilmesi içinse bahse konu malın üretiminde girdi olarak kullanılan malların kullanım oranlarının ve üretilen malın teknik özelliklerinin Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.


           -2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulaması, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, bu liste dışında veya bu listenin (B) cetvelinde yer alan malların imalinde kullanan sanayi sicil belgesini haiz imalatçılar açısından getirilen bir uygulamadır. Buna göre, geri dönüşüm yoluyla imal ettiğiniz ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 27.13 tarife pozisyonundaki mal ile bu listenin (B) cetvelinde yer alan ve vergisi ödenmek suretiyle satın alındığı anlaşılan 2710.19.99.00.25 G.T.İ.P. numaralı diğer madeni yağların üretime sokulması sonucunda üretildiği ifade edilen malın, aynı Kanun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki 2715.00.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı mal olduğu hususu göz önüne alındığında, söz konusu malın üretiminde kullanılan diğer madeni yağlar için ödenen ÖTV'nin bahse konu Kararname kapsamında iade edilmesi mümkün değildir.   

 
            -ÖTV'ye tabi olan malları üretmek için de kullanılan atık yağlar, daha önce herhangi bir yağın tüketilmesi sonucunda ortaya çıkmış, ekonomik bir değeri ve farklı bir G.T.İ.P. numarası olan ve ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer almayan yeni bir maldır. Dolayısıyla, bu yağlardan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan bir malın üretilmesi halinde, üretilen yeni mal ÖTV'ye tabi olacaktır. Bu nedenle, atık yağların geri dönüşümünden elde edildiği ifade edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan ve ÖTV tutarı sıfır olan 27.13 tarife pozisyonundaki ve 2715.00.00.00.00 G.T.İ.P numarasındaki malların teslimleri için düzenlenecek fatura veya benzeri belgelerde, bu malların ÖTV tutarlarının sıfır olarak ayrıca gösterilmesi ve bu tutarların vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği vergilendirme dönemlerini izleyen 10 uncu günü akşamına kadar ilgili ÖTV beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği tabiidir.   

      
            Bilgi edinilmesini rica ederim.
         
 
          
 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.