Tarih : 24.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı : 84974990-130[8-2014/26]-7848

24/02/2016

Konu : Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi kapsamında BSMV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı.

 

İlgi:

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; firmanızın galvanizli çelik direk imalatı ve montajı faaliyeti ile iştigal ettiği, ...... A.Ş. tarafından ihaleye çıkarılan uluslararası katılımcılara açık 380 kV'luk enerji iletim hattı ihalesini aldığınız, proje kapsamında Ekonomi Bakanlığı'nın "İhracat 2000/1 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği" gereğince vergi, resim ve harç istisna belgesi (VRHİB) aldığınız, sözleşme gereğince bu iş ile ilgili yaptırılan sigorta poliçeleri için banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ödediğiniz ve daha sonra ödediğiniz BSMV'nin sahip olduğunuz VRHİB'ye istinaden iadesini talep ettiğiniz ancak ilgili sigorta firması tarafından VRHİB'nin söz konusu sigorta poliçelerini kapsamaması nedeniyle iade talebinizin reddedildiği belirtilerek, firmanız tarafından yaptırılan sigorta poliçelerinin VRHİB kapsamında BSMV'den istisna tutulup tutulmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinde, banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine, her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu; 30 uncu maddesinde, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği; 31 inci maddesinde ise BSMV matrahının Kanunun 28 inci maddesinde yazılı paraların tutarı olduğu hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde BSMV istisnası, Bakanlar Kurulu Kararlan ile bu Kararlara istinaden Ekonomi Bakanlığınca yayımlanan Tebliğlere göre uygulanmaktadır.

99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karara istinaden çıkarılan 2008/6 sayılı İhracat Tebliğinin;

- 4 üncü maddesinde, "Vergi, resim ve harç istisnası kapsamında; ihracatla ilgili işlem yapan bankaların (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil), faktoring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler

(Türk Eximbankın ihracat kredi sigortası/garantisi ile ilgili işlemleri dahil) dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar BSMV den müstesnadır.",

-   İhracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamını belirleyen 6 ncı maddesinin 3/e bendinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye (sabit sermaye yatırımı nitelikli olanlar) çıkarılan, yatırım malına, sınai mamullere ve yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan yerli imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,",

-    8 inci maddesinde, "Süre başlangıcı, vergi resim harç istisnası belgesinin tarihidir. Ayrıca, belge kapsamında ilk istisnanın uygulandığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere vergi resim harç istisnası belgesi süresi uzatılabilir. ...Ayrıca, gerekli bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa müracaat edilmesi halinde, belge süresinin bitimini müteakip belge konusu işin tasfiyesine yönelik hukuki ve mali işlemler sonuçlanıncaya kadar belge süresinin uzatılması kaydıyla, istisna uygulamasına devam edilir.",

-     11 inci maddesinde, "Belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi, Müsteşarlıkça düzenlenecek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır.",

-     12 maddesinin ikinci paragrafında, "Dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesinin düzenlenmesinden önce veya belge süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmaz."

açıklamaları yer almaktadır.

Konu hakkında Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda alınan 17.08.2015 tarihli ve 100721 sayılı yazıda; "...teşvik mevzuatı kapsamında sigorta şirketlerinin doğrudan ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler nedeniyle kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'den istisna tutulması gerekmektedir. Ayrıca, doğrudan ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen sigorta poliçelerinde vergi istisnasından yararlanma süresi, vergi resim harç istisnası belgesinin süresi ile sınırlıdır. Bu nedenle, söz konusu sigorta poliçelerinin vergi resim harç istisna belgesinin geçerlilik süresi içinde düzenlenmesi halinde, poliçenin düzenlendiği tarih ile istisna belgesinin süresinin sona erdiği tarih arasındaki döneme ilişkin primlere BSMV istisnası uygulanması gerekmektedir. Ancak, bu sigorta poliçelerinin belge süresinden sonraki döneme ait primlerine BSMV istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bu çerçevede, doğrudan VRHÎB kapsamı işlerle ilgili sigorta işlemlerinin VRHÎB kapsamında BSMV'den istisna tutulabileceği, diğer taraftan VRHÎB kapsamındaki sigorta işlemlerinin VRHİB sahibi adına düzenlenmesi halinde VRHÎB kapsamında BSMV'den istisna tutulabileceği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, özelge talep formu ekinde yer alan işveren mali mesuliyet sigorta poliçesinin düzenlendiği tarih ile VRHİB'nin süresinin sona erdiği tarih arasındaki döneme ilişkin primlere BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, özelge talep formu ekinde yer alan montaj tüm riskler sigorta poliçesi VRHİB sahibi olan şirketiniz adına düzenlenmediğinden, söz konusu poliçeye BSMV istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*) Bu özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.