Tarih : 17.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı : 76464994-180[BSMV.2015.1]-60                                                                     

17/02/2016

Konu : Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesinde belirtilen ihracat taahhüdünü aşan krediye ilişkin BSMV istisnası uygulanıp uygulanmayacağı.

……………..

İlgi : …….. tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin turizm otelcilik faaliyetiyle iştigal ettiği, 11/9/2014 tarihinde ……. Bankası A.Ş.'den 10 yıl vadeli 7.870.000 Euro kredi kullanıldığı, söz konusu krediye ilişkin olarak banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) hesaplanmaması için şirketiniz tarafından 25/9/2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi alındığı, 25/12/2014 tarihinde bankaya yapılan kredi taksit ödemesine ilişkin tahakkuk eden faiz üzerinden 18.774,66 TL BSMV kesildiği, banka tarafından BSMV kesintisine gerekçe olarak da Vergi, Resim Harç İstisnası Belgesinin ilgili satırına kredi bedeli olan 7.870.000 Euro yerine, 24 ay içinde yurt dışından getirilmesi taahhüt edilen 1.500.000 Euro yazılmasının belirtildiği ifade edilerek söz konusu istisna belgesinde 24 ay için taahhüt edilen tutarın, tahsil edilen faizler bu tutara ulaşıncaya kadar BSMV alınmaması talep edilmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paraların BSMV'ye tabi olduğu, mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise, BSMV'yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde BSMV istisnası, ilgili Kanunların verdiği yetkiye
dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ve bu Kararlara istinaden Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Tebliğlere göre uygulanmaktadır.

99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkarılan 2008/6 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmaların, Ekonomi Bakanlığına müracaat ederek dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim ve harç istisna belgesi (VRHİB) almaları gerekmektedir.

Öte yandan Mezkur Tebliğ'in;

-11 inci maddesinde, belgeli ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresinin, dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesi

 

süresi (ek süreler dahil) kadar olduğu,

-12 nci maddesinde, dahilde işleme izin belgesi ve/veya vergi resim harç istisnası belgesinin düzenlenmesinden önce veya belge süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmayacağı hususu ile belge kapsamında aynı anda kullanılacak kredilerin toplamı, belgede kayıtlı ihracat taahhüdünü, kredilerin adat (gün x kredi tutarı) toplamı ise belgede kayıtlı taahhüt tutarı ile belge süresinin çarpımı sonucu bulunacak adat toplamını aşamayacağı, döviz kredisinin döviz olarak kullandırılması halinde ise, kullandırılan kredi tutarı taahhüdün %75'ini geçemeyeceği, bu durumda, ihracat taahhüdünün tamamının gerçekleştirilmiş olmasının zorunlu olduğu,

-13 üncü maddesinde, vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılan belgeli ihracat kredilerinin ihracat taahhütlerinin, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatılacağı

hususları hükme bağlanmıştır.

Konu hakkında Ekonomi Bakanlığından alınan 14/5/2015 tarihli ve 61870 sayılı yazıda da; "... adı geçen firma tarafından söz konusu belge kapsamında aynı anda kullanılacak ihracat kredileri toplamının belge ihracat taahhüdünü (1.500.000 Euro) aşamayacağı, döviz kredisinin döviz olarak kullandırılması halinde ise kullandırılan kredi tutarının, taahhüdün %75'ini geçemeyeceği, belge süresi (ek süreler dahil) içerisinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanacağı, belgenin düzenlenmesinden önce veya belge süresinden sonra, belgeyle ilgili yapılan işlemlere istisna uygulanmayacağı ve belge kapsamında kullanılan ihracat kredisinin ihracat taahhüdünün, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen ve belgede taahhüt edilen gelirlerle kapatılması gerektiği..." yönünde açıklamalar yer almaktadır.

Buna göre, söz konusu belge kapsamında kullanılan kredinin (7.870.000 Euro) belgede belirtilen ihracat taahhüdünü (1.500.000 Euro) aşması ve döviz olarak kullanılan kredi tutarının taahhüdün %75'ini (1.125.000 Euro) geçmesi nedenleriyle şirketiniz tarafından kullanılan kredinin BSMV istisnasından faydalanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.